Pārlekt uz galveno saturu
Image
Mācības pieaugušajiem_dalībnieku anketas 2023

96% mācību dalībnieku apmierināti ar mācību laikā iegūtajām zināšanām un prasmēm

12. Decembris, 2023

96% mācību dalībnieku apmierināti ar mācību laikā iegūtajām zināšanām un prasmēm

Šī gada oktobrī noslēdzās pēdējās mācības nodarbinātajiem Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb “Mācības pieaugušajiem”. Kopš projekta sākuma 2017. gadā savu kompetenci ir pilnveidojuši 76 985 nodarbinātie no 25 gadu vecuma. 96% no mācību dalībniekiem, kuri aizpildījuši aptauju uzreiz pēc mācību pabeigšanas, kopumā ir apmierināti ar izglītības programmās iegūtajām zināšanām un prasmēm.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) mācību dalībniekus lūdza aizpildīt anketas, piesakoties mācībām, uzreiz pēc mācību pabeigšanas, kā arī gadu pēc mācībām, sniedzot atbildes uz jautājumiem par personīgo motivāciju mācīties, mācību procesa un satura izvērtējumu, kā arī par iegūto zināšanu ietekmi uz nodarbinātību pēc mācību pabeigšanas.

Vēlme labāk paveikt pašreizējo darbu

Vairāk nekā 69 000 pieteikuma anketu tika aizpildītas, piesakoties mācībām. Atbildot uz jautājumu par izglītības programmas izvēles galvenajiem iemesliem, mācību dalībnieki kā populārāko iemeslu atzīmēja vēlēšanos labāk paveikt pašreizējo darbu (tas minēts 42% no pieteikuma anketām), vēlēšanos palielināt iespējas mainīt darbavietu, profesiju (40%) un vēlmi uzlabot karjeras iespējas esošajā darbavietā, piemēram, atlīdzību un amatu (35%). Interesanti atzīmēt, ka dalībniekiem, kuri jaunāki par 45 gadiem, un respondentiem ar zemāku izglītības līmeni salīdzinoši svarīgāk bija palielināt iespējas mainīt darbavietu/profesiju, uzlabot karjeras iespējas esošajā darbavietā vai iegūt apliecību, sertifikātu, bet gados vecāki mācību dalībnieki un respondenti ar augstāku izglītības līmeni biežāk minēja motivāciju labāk paveikt esošo darbu.

Image
Tabula ar datiem par motivāciju mācīties

Apmierinātība ar iegūtajām zināšanām un prasmēm

Uzreiz pēc mācību pabeigšanas dalībniekus lūdza novērtēt apmierinātību ar iegūtajām zināšanām un prasmēm, izglītības programmas kvalitāti, kā arī atbildēt, kas viņus mudinātu iesaistīties līdzīgās mācībās nākotnē. Šo anketu bija aizpildījuši 13 062 mācību dalībnieki. Kopumā apmierinātību ar izglītības programmā iegūtajām zināšanām un prasmēm pauduši 96% aptaujāto, tajā skaitā 76% bijuši “apmierināti” un 20% - “drīzāk apmierināti”, savukārt neapmierinātību kopumā pauda tikai 4% mācību dalībnieku.

Image
Tabula_apmierinātība ar iegūtajām zināšanām un prasmēm

Vienlaikus, absolūtais vairākums mācību dalībnieku bijuši apmierināti ar pasniedzēja darbu (81% - “apmierināti”, 14% - “drīzāk apmierināti”), mācību norises organizāciju (78% - “apmierināti”, 18% - “drīzāk apmierināti”) un mācību materiālu kvalitāti (76% - “apmierināti”, 19% - “drīzāk apmierināti”). Nedaudz retāk apmierinātība pausta par mācību grupas zināšanu un prasmju līmeņa piemērotību (68% - “apmierināti”, 24% - “drīzāk apmierināti”) un mācību apguves tempa piemērotību (65% - “apmierināti”, 27% - “drīzāk apmierināti”).

 

Image
Tabula_Apmierinātība ar kvalitāti

 

Laika ierobežojums kā galvenais mācību pārtraukšanas iemesls

Mācību dalībniekiem, kuri kādu iemeslu dēļ pārtrauca mācības, tika lūgts norādīt galvenos pārtraukšanas iemeslus. No 1088 aizpildītām anketām 40% respondentu atzīmēja, ka ir bijušas grūtības atrast mācībām nepieciešamo laiku, vēl 22% minēja personīgus iemeslus (piem., slimība, jāaprūpē ģimenes locekļi, atbalsta trūkums no ģimenes). Mācību saturs neapmierināja 34% respondentu, savukārt neapmierinātību ar pasniedzēja darbu kā galveno iemeslu atzīmēja 29% respondentu. Aptuveni katrs piektais kā mācību pārtraukšanas iemeslus minēja arī grūtības apgūt mācību vielu (21%) un motivācijas zudumu (21%).

Image
Tabula_Mācību pārtraukšanas iemesli

Pozitīva ietekme uz nodarbinātību

Gadu pēc mācību pabeigšanas mācību dalībnieki tika aptaujāti par ieguvumiem no mācību laikā iegūtajām zināšanām. Kopumā šādu aptauju aizpildījuši 12 183 dalībnieki. Raksturojot ieguvumus profesionālajā jomā, vairāk nekā puse jeb 63% dalībnieku atbildēja, ka ir paplašinājuši savu redzesloku, 55% ir pilnveidojuši teorētiskās un praktiskās zināšanas,  un ne mazāk kā 1/3 aptaujāto kā nozīmīgus ieguvumus minēja arī iegūto dokumentu, kas apliecina prasmes vai kvalifikāciju (44%), jaunu digitālo prasmju apgūšanu (35%) un motivāciju turpināt mācīties (33%).

Image
Tabula_Personīgie ieuguvumi no mācībām

Raksturojot mācību ietekmi uz nodarbinātību 12 mēnešu laikā pēc mācību pabeigšanas, biežāk minētie ieguvumi bija spēja savu darbu veikt efektīvāk, atalgojuma palielināšanās, esošā amata saglabāšana,  darbavietas maiņa un profesijas maiņa, pārkvalificēšanās. Jāatzīmē, ka mācību dalībnieki ar augstāku izglītības līmeni biežāk norādīja, ka mācības ļāva savu esošo darbu veikt efektīvāk, bet dalībnieki ar zemāku izglītību biežāk nekā citi respondenti norādīja uz tādiem ieguvumiem no mācībām kā atalgojuma palielināšanās, darbavietas maiņa, profesijas maiņa, paaugstinājums amatā esošajā darbavietā.

Atbildot uz jautājumu par to, kas motivētu iesaistīties līdzīgās prasmju pilnveides mācībās nākotnē, lielākā daļa jeb 59% dalībnieku norādīja, ka viņus motivētu piemērota satura mācību piedāvājums, 43% respondentu  būtu svarīgi, lai būtu pieejama detalizēta informācija par plānoto mācību programmu. Svarīga būtu arī mācību forma, jo 54% respondentu atzīmēja, ka iesaistīties izglītības programmu apguvē viņus motivētu tas, ja mācības notiktu pilnībā attālināti, 24% - ja mācības notiktu daļēji klātienē, daļēji attālināti, bet 8% dotu priekšroku mācībām tikai klātienē. Viens no trim galvenajiem motivējošiem faktoriem ir arī mācību dalībnieku veiktā līdzmaksājuma apjoms – 53% respondentu atzīmēja, ka iesaistīties mācību procesā viņus motivētu neliela maksa par mācībām.

Nodarbinātajiem svarīgs ir arī darba devēja atbalsts: 18% respondentu iesaistīties mācībās mudinātu tas, ja pēc mācību pabeigšanas tiktu piedāvāts atbilstošs darbs, 15% - ja mācības varētu notikt vai tiktu ieskaitītas darba laikā, 12% - ja darba devējs būtu atsaucīgs pielāgot darba grafiku, savukārt 9% - ja darba devējs ieteiktu konkrētas mācības.

Image
Tabula_Motivējoši faktori iesaistīties mācībās

Kopumā projektā no 2017. gada līdz 2023. gadam mācības dažādās izglītības programmās nodarbinātie uzsāka 88 347 reizes. 2023. gada 31. oktobrī noslēgušās mācības ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" jeb “Mācības pieaugušajiem” pēdējā, 9. mācību kārtā.

Pateicamies ikvienam mācību dalībniekam, kurš veltīja laiku, lai atbildētu uz aptauju jautājumiem. Iegūtā informācija ļauj labāk iepazīt mācību dalībniekus un viņu pieredzi, un ņemt to vērā, plānojot nākamos projektus un aktivitātes.

Par projektu

Eiropas Savienības fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb Mācību pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē ESF un Latvijas valsts, ieguldot vairāk nekā 45 miljonus eiro. Projektu no 2017. līdz 2023. gada beigām īsteno VIAA sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.