Pārlekt uz galveno saturu

Par projektu

ESF projekts "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

Valsts izglītības attīstības aģentūra

Pašvaldības (piesaista pieaugušo izglītības koordinatoru):

 • mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana;
 • mērķgrupas informēšana informējot par karjeras konsultanta pakalpojumiem;
 • mērķgrupas informēšana un piesaiste projektā.

Izglītības iestādes:

 • profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana;
 • profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana;
 • neformālās izglītības programmu īstenošana; 
 • modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa īstenošana profesionālajā tālākizglītībā; 
 • modulārās profesionālās izglītības programmas moduļu kopas īstenošana profesionālajā tālākizglītībā;
 • studiju moduļa īstenošana;
 • studiju kursa īstenošana;
 • individuāla nodarbinātās personas ar zemu izglītības līmeni profilēšana, profilēšanas rezultātu analīze un konsultēšana modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas apguvei;
 • Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana.

 Nodarbinātības valsts aģentūra:

 • atbalsts karjeras konsultanta pakalpojumiem;
 • mērķgrupas informēšana un piesaiste dalībai projektā.

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu

2017. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

Specifiskajam atbalstam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 44 007 127 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 37 406 057 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 6 601 070 euro.

 

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību 
 • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir darba attiecībās 

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

 • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība)
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

*strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

Mācību maksa:

 • mācību maksu 90% (95% profesionālās tālākizglītības programmu apguvei) apmērā sedz ESF fonds un valsts, attiecīgi tikai 5 - 10% ir strādājošā līdzmaksājums;
 • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Konsultācijas (ja nepieciešamas):

Cits atbalsts:

 • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti;
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei nodarbinātajiem, kuri pārstāv mājsaimniecību, kurai ir piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss;
 • atbalsts ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ nodarbinātajiem profesionālās tālākizglītības programmas apguvei kvalifikācijas prakses īstenošanas laikā (nepārsniedzot 30 EUR mēnesī).

Pieejamo mācību veidi:

 • profesionālās tālākizglītības programmas (480 - 1280 stundas), kuru noslēgumā var saņemt kvalifikācijas apliecību un iegūt profesiju;
 • profesionālās pilnveides programmas (160 - 320 stundas), kuru noslēgumā var saņemt profesionālās pilnveides apliecību;
 • neformālās izglītības programmas (ne vairāk kā 159 stundas), kuru noslēgumā var saņemt sertifikātu;
 • moduļi vai moduļu kopas, kas sastāv no dažādu zināšanu, prasmju un kompetenču kopuma un to noslēgumā var saņemt apliecību;
 • studiju kursi vai studiju moduļi no akreditēta studiju virziena licencētas studiju programmas, kas apgūstami augstskolās vai koledžās. Pēc to apguves var saņemt apliecību.

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana:

Ja darba tirgum nepieciešamās prasmes ir jau iegūtas darba vidē vai citur, strādājošais vecumā no 25 gadiem var izmantot iespēju ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai.

Individuālās pieejas nodrošināšana personām ar zemu izglītības līmeni

Individuālās pieejas nodrošināšana paredz individuālu nodarbinātās personas ar zemu izglītības līmeni profilēšanu, profilēšanas rezultātu analīzi un konsultēšanu, un atbilstoši profilēšanas rezultātiem modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas apguvi, kas identificējama kā novērtējamu zināšanu, prasmju un kompetenču kopums. Nodarbinātajam pēc attiecīgā moduļa vai moduļu kopas apguves izsniedz apliecību.