Pārlekt uz galveno saturu

Privātuma politika

1. Personas datu apstrādes pārzinis

Personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – VIAA), nodokļu maksātāja reģ. Nr.90001800413, adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, tālrunis: +371 6784322, e-pasts: info@viaa.gov.lv.

2. Vispārīgie noteikumi

 1. Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem un tiesisko pamatu, par to, kādos gadījumos dati tiek izpausti, datu glabāšanas termiņiem un datu aizsardzību. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi var būt norādīta arī līgumos un VIAA iekšējos normatīvajos aktos.
 2. VIAA, veicot datu subjektu personas datu apstrādi, pilnībā ievēro piemērojamos normatīvos aktus, tajā skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes 27.04.2016. Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk Regula).
 3. VIAA nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

3. Personas datu kategorijas

VIAA datu subjektu personas datu apstrādi veic tikai minimālajā nepieciešamajā apmērā.Personas dati var tikt ievākti no paša datu subjekta vai no datu bāzēm un reģistriem (piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūras datu bāze BURVIS), vai trešajām personām, piemēram, projekta pieteicēja un/vai sadarbības partnera. Personas datu kategorijas, kuras VIAA lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

 1. identifikācijas dati – piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dati no personas identifikācijas dokumenta (pases vai ID kartes), foto;
 2. kontaktinformācija - piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 3. profesionālie dati – piemēram, amats, darba vieta;
 4. dati par izglītību un prasmēm – piemēram, mācību ilgums, mācību iestāde, iegūtais grāds, vidējā atzīme, iegūtā profesionālā kvalifikācija, valodu prasmes dati;
 5. dati par darba pieredzi – piemēram, CV un motivācijas vēstulēs iekļautie dati, dati par nodarbošanos;
 6. dati par darba tiesiskajām attiecībām un darba samaksu – piemēram, ziņas par darba līgumu un tā grozījumiem, dati par darbnespējas lapām un atvaļinājumiem, dati par aprēķināto un izmaksāto darba samaksu;
 7. sociālie dati – piemēram, dati par dzimumu, vecuma grupu, pilsonību, nodarbinātību, dati par maznodrošinātas, trūcīgas personas statusu.
 8. īpašu kategoriju personas dati – piemēram, dati par veselību, invaliditātes veidu, tautību.
 9. finanšu dati – piemēram, bankas konta rekvizīti, stipendiju, atlīdzību, kompensāciju, citu maksājumu izmaksas dati; kredīta piešķiršanas un dzēšanas dati, kredīta izmaksas, kredīta atmaksas un kredīta procentu maksājumu dati;
 10. ar dalību programmās un/vai projektos saistītie dati - piemēram, dati par piedalīšanos semināros, pasākumos, vasaras skolās, projektos, pasākumos programmu ietvaros, foto un video materiāli, pieredzes stāsti;
 11. dati attiecībā uz VIAA tīmekļa vietnes apmeklējumu, piemēram, datu plūsmas un jebkāda cita komunikāciju informācija, tehniskā informācija, tai skaitā sīkdatnes (skat. Sīkdatņu politika);
 12. dati par apmierinātību, piemēram, atbildes uz aptauju jautājumiem;
 13. fotoattēli, video, kā arī balss ieraksti, kas uzņemti VIAA vai tās rīkotajos pasākumos ārpus biroja telpām;
 14. ESF projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra VIAA iegūst šādus datus: personas kods, dzimšanas datums, deklarētā dzīvesvieta, Iedzīvotāju reģistra statuss. 

4. Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

Personas datu apstrādes nolūki

VIAA, veicot savas funkcijas, kas noteiktas Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr.934 „Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums”, apstrādā personas datus šādos nolūkos:

 1. līgumu ar sadarbības partneriem noslēgšana un izpilde;
 2. līgumu ar datu subjektiem (projektu izpildītājiem, ekspertiem un citiem) noslēgšana un izpilde;
 3. dalībnieku reģistrācija pasākumos, dalībnieku informēšana par pasākuma norisi, pasākuma izdevumu attaisnošana projektu un programmu ietvaros;
 4. projekta mērķa grupu atbilstības pārbaude;
 5. pieteikumu administratīvā vērtēšana;
 6. maksājuma pieprasījumu un tā pamatojošo dokumentu sagatavošana un iesniegšana
 7. stipendiju, atbalsta un cita veida finansējuma izmaksu kontrole, attiecināmo izmaksu pārbaude;
 8. studiju kredītu un studējošo kredītu no valsts budžeta līdzekļiem un kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu administrēšana un dzēšana;
 9. konkursu organizēšana;
 10. informācijas apkopošana.

VIAA veic personas datu apstrādi arī šādos nolūkos:

 1. dokumentu aprites VIAA nodrošināšana;
 2. VIAA likumīgo interešu aizstāvēšanai un prasījuma tiesību īstenošanai;
 3. noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana;
 4. VIAA tīmekļvietņu darbības analizēšana, uzlabojumu izstrādei un ieviešanai;
 5. VIAA tīmekļvietņu jaunumu izsūtīšanai;
 6. VIAA klientu apzināšana, informēšana par jaunumiem, klientu apmierinātības aptauju veikšana;
 7. remārketinga, kā arī komunikācijas kampaņu plānošana un analītika;
 8. publicitātei (plašsaziņas līdzekļos, sociālos tīklos un interneta vietnēs, vidē u.tml.)

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

VIAA nodrošina, ka personas datu apstrādei vienmēr ir tiesisks pamats. Šāds tiesisks pamats var būt:

 1. pasākumu veikšana pirms līguma ar datu subjektu noslēgšanas (piemēram, nepieciešamo datu ievākšana);
 2. līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (datu ietveršana līgumā, pušu sarakste, līguma izpildes dokumenti);
 3. VIAA juridiska pienākuma izpilde (normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde, piemēram, projekta mērķa grupas atbilstības pārbaude; VIAA grāmatvedības funkcijas veikšana, informācijas, publicitātes pasākumu veikšana, sabiedrības informēšana);
 4. sabiedrības leģitīmās intereses (personāla atlase, aptauju veikšana, pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, savu tiesisko interešu aizsardzība);
 5. datu subjekta piekrišana, kas var tikt prasīta atsevišķos gadījumos.

5. Personas datu saņēmēji

 1. VIAA var nodot personas datus datu apstrādātājiem saskaņā ar personas datu apstrādes līgumu, kā arī citiem saņēmējiem, ja tam ir tiesisks pamats.
 2. Nododot personas datus datu apstrādātājiem, VIAA veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar VIAA norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Regulai, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.
 3. Personas dati var tikt nodoti šādiem saņēmējiem, piemēram:
  • tiesībsargājošajām iestādēm;
  • Valsts ieņēmumu dienestam;
  • Nodarbinātības valsts aģentūrai;
  • auditoriem, juridisko pakalpojumu sniedzējiem, pasta pakalpojumu sniedzējiem, VIAA sadarbības partneriem, kas iesaistās VIAA funkciju izpildē un citiem sadarbības partneriem, kas ir personas datu apstrādātāji;
  • Finanšu ministrijai, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) kā Eiropas Savienības fondu sadarbības iestādei, Labklājības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, kā arī citām ES fondu uzraudzībā iesaistītajām institūcijām;
  • starptautisko programmu un finanšu instrumentu īstenošanas sadarbības iestādēm;
  • pakalpojumu sniedzējiem, kuri veic tīmekļa plūsmas uzraudzību, kā arī VIAA tīmekļvietņu uzturēšanu;
  • Finanšu ministrijai, Augstākās izglītības iestāžu kredītu piešķiršanas komisijām, kredītiestādēm, Izglītības un zinātnes ministrijai un citām institūcijām saistībā ar studiju un studējošo kredītu administrēšanu un dzēšanu.

6. Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

7. Glabāšanas periods

VIAA apstrādā un glabā personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods var būt noteikts normatīvajos aktos par projektu un programmu īstenošanu, grāmatvedību reglamentējošajos normatīvajos aktos, likumos, kas nosaka prasījumu noilgumu termiņus u.c. Tā kā apstrādes nolūki var atšķirties dažādiem personas datiem, arī datu faktiskais saglabāšanas periods var atšķirties.

8. Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir šādas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi, kuras tas var īstenot, vēršoties pie VIAA:

 1. saņemt apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz klientu tiek vai netiek apstrādāti personas dati, un ja tiek, tad piekļūt tiem;
 2. piekļūt attiecīgajiem datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
 3. pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
 4. prasīt savu personas datu dzēšanu;
 5. iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu izmantošana ir balstīta uz VIAA leģitīmajām interesēm;
 6. prasīt ierobežot savu personas datu apstrādi;
 7. saņemt savus personas datus, ko klients ir sniedzis, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja tas uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā normatīvajos aktos noteiktās tiesības un intereses.

9. Saziņa par personas datu apstrādes jautājumiem

Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību VIAA, ziņojiet par to VIAA e-pastā: info@viaa.gov.lv vai sūtiet informāciju VIAA personas datu aizsardzības speciālistam uz e-pastu: das@viaa.gov.lv , kas izvērtēs Jūsu iesniegto informāciju un/vai pieprasījumu un sniegs atbildi. VIAA ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju VIAA tīmekļa vietnes sadaļā "Privātuma politika".

Tīmekļvietne izmanto sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus.

Tīmekļvietne izmanto sīkdatnes, lai pildītu 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punktā, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā uzlikto pienākumu iegūt apmeklējamības un lietošanas statistikas, lai varētu uzlabot tīmekļvietnes izmantošanas ērtumu. Mēs nodrošinām, ka Jūs varat iepazīties ar sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistiku ieguvei.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes.

Izmantojot tīmekļvietni, jūs piekrītat, ka tajā ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas, lai  uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot procedūras fizisko personu labā.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 1. Nepieciešamās:
 • SESSdb34877a4022e0a5c40d60cffaeb5307 šī sīkdatne nepieciešama tikai satura administratoriem priekš autentifikācijas.
 • maintenance_message - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai atkārtoti nerādītos satura vai platformas adminstratora paziņojumi (tādi, ar kuriem satura patērētājs ir iepazinies un nospiedis pogu "Aizvērt").
 • allowCookies – šī sīkdatne nosaka vai Jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.
 1. Statistika:

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

 • _ga, _gat, _gid - šīs trīs sīkdatnes nepieciešamas visiem lietotājiem, lai atļautu apmeklējuma datu nodošanu statistikas uzkrāšanas rīkam google analytics.

Neakceptējot statistikas sīkdatņu izmantošanu, apmeklējuma dati netiek iekļauti google analytics statistikā.

 

 1. Sociālo mediju:
 • _cfduid - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai varētu dalīties savos sociālajos tīklos ar satura vienību.

Jums ir tiesības nepiekrist statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem

  

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.