Pārlekt uz galveno saturu

Privātuma politika

1. Personas datu apstrādes pārzinis

1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – VIAA), nodokļu maksātāja reģ. Nr.90001800413, adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, tālrunis: +371 67814322, e-pasts: info@viaa.gov.lv.

1.2. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: das@viaa.gov.lv.

 

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem un tiesisko pamatu, apstrādājamo personas datu apjomu, par to, kādos gadījumos dati tiek izpausti, datu glabāšanas termiņiem, kā arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām un pienākumiem. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi var būt norādīta līgumos.

2.2. VIAA, veicot datu subjektu personas datu apstrādi, ievēro piemērojamos Eiropas Savienības un nacionālos normatīvos aktus.

2.3. VIAA nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

2.4. VIAA apstrādā personas datus, lai īstenotu VIAA funkcijas, kas noteiktas Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr.934 „Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums”.

 

3.Tiesiskais pamats personas datu apstrādei

3.1. Lai VIAA īstenotu Eiropas sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (turpmāk – projekts), VIAA ir nepieciešams apstrādāt personas datus saskaņā ar:

3.1.1. Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumiem Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.474);

3.1.2. Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumiem Nr.77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā";

3.1.3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006;

3.1.4. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006;

3.2. Jūsu piekrišanu, ja vēlaties piedalīties aptaujās

 

4. Personas datu kategorijas un nolūki personas datu apstrādei

4.1. VIAA, lai nodrošinātu projekta īstenošanu un kontroli, apstrādā šādas personas datu kategorijas un ne tikai:

4.1.1 identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;

4.1.2. kontaktinformācija - adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;

4.1.3. profesionālie dati – amats, darba vieta;

4.1.4. dati par iepriekš iegūto izglītību– izglītības līmenis;

4.1.5. sociālie dati – dati par dzimumu, vecuma grupu, pilsonību, dati par to vai persona pārstāv mājsaimniecību, kurai piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss, mājsaimniecības dati;

4.1.6. īpašu kategoriju personas dati – tautība;

4.1.7. finanšu dati – bankas konta rekvizīti,  kompensāciju, citu maksājumu izmaksas dati;

4.1.8. ar dalību projektā saistītie dati - dati par piedalīšanos semināros, pasākumos, projektos,  foto un video materiāli, pieredzes stāsti;

4.1.9. dati par personas dalību izglītības programmā;

4.1.10. dati attiecībā par tīmekļa vietnes www.macibaspieaugusajiem.lv apmeklējumu - datu plūsmas un jebkāda cita komunikāciju informācija, tehniskā informācija, tai skaitā sīkdatnes (skat. Sīkdatņu politika);

4.1.11. dati par apmierinātību - atbildes uz aptauju jautājumiem;

4.1.12. fotoattēli, video, kā arī balss ieraksti, kas uzņemti VIAA vai tās rīkotajos pasākumos ārpus biroja telpām.

4.2. VIAA, īstenojot projektu, apstrādā šādus Jūsu personas datus šādiem nolūkiem:

4.2.1. projekta mērķa grupas atbilstības pārbaude, t.sk. iesniegumā par dalību izglītības programmā norādītās informācijas pārbaude - personas identifikācijas dati, vecums, kontaktinformācija, iepriekš iegūtā izglītība, nodarbinātība, vai persona pārstāv mājsaimniecību, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, sociālie dati, mājsaimniecības dati un citu informāciju, kas ir minēta regulas Nr.1404/2014 1.pielikumā, kas pieejama: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1304/oj/?locale=LV;

4.2.2. komunikācijas nodrošināšana saistībā ar dalību projektā – vārds, uzvārds un kontaktinformācija;

4.2.3. projekta kopējā iznākuma un rezultatīvo rādītāju apkopošana – dati, ko noteic Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006, 1. pielikums;

4.2.4. izmaksu kompensācijas atbilstoši MK noteikumos Nr. 474 minētajiem atbalsta veidiem pamatotības izvērtēšanai un kontrolei – finanšu dati;

4.2.5. VIAA likumīgo interešu aizstāvēšana un prasījuma tiesību īstenošana – vārds, uzvārds, kontaktinformācija, kā arī informācija un personas dati, kas nepieciešami likumisko interešu aizstāvībai atkarībā no konkrētās situācijas;

4.2.6. VIAA klientu apzināšana, klientu apmierinātības aptauju veikšana – vārds, uzvārds, kontaktinformācija.

5. Personas datu saņēmēji

5.1. Īstenojot projektu, VIAA personas datus var nodot:

5.1.1. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei;

5.1.2. Izglītības un zinātnes ministrijai;

5.1.3. Valsts ieņēmumu dienestam;

5.1.4. Nodarbinātības valsts aģentūrai;

5.1.5. juridisko pakalpojumu sniedzējiem, pasta pakalpojumu sniedzējiem, kas iesaistās VIAA funkciju izpildē, VIAA sadarbības partneriem – izglītības iestādēm;

5.1.6. auditoriem, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības fondu sadarbības iestādei, Eiropas Komisijai;

5.1.7. citām ES fondu uzraudzībā iesaistītajām institūcijām;

5.1.8. pakalpojumu sniedzējiem, kuri veic tīmekļa plūsmas uzraudzību, kā arī www.macibaspieaugusajiem.lv tīmekļvietnes uzturēšanu un VIAA informācijas sistēmu uzturēšanu un pilnveidošanu.

 

6. Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

 

7. Glabāšanas periods

7.1. Glabāšanas periods var būt noteikts normatīvajos aktos par projekta īstenošanu, grāmatvedību reglamentējošajos normatīvajos aktos, likumos, kas nosaka prasījumu noilgumu termiņus u.c. Tā kā apstrādes nolūki var atšķirties dažādiem personas datiem, arī datu faktiskais saglabāšanas periods var atšķirties.

7.2. Projekta ietvaros apstrādātos personas datus VIAA glabās līdz 2028. gada 31. decembrim.

 

8. Datu subjekta tiesības

8.1. Datu subjektam ir šādas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi, kuras tas var īstenot, vēršoties pie VIAA ar iesniegumu:

8.1.1. saņemt apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz personu tiek vai netiek apstrādāti personas dati, kā arī saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi;

8.1.2. pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;

8.1.3. prasīt savu personas datu dzēšanu;

8.1.4. iebilst savu personas datu apstrādei;

8.1.5. prasīt ierobežot savu personas datu apstrādi;

8.1.6. saņemt savus personas datus, ko persona ir iesniegusi, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šos datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

8.2. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, ja uzskata, ka VIAA, veicot personas datu apstrādi, pārkāpj normatīvajos aktos noteiktās datu subjekta tiesības un intereses.

 

9. Saziņa par personas datu apstrādes jautājumiem

Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi VIAA īstenotā projekta ietvaros, ziņojiet par to VIAA e-pastā:  pipn@viaa.gov.lv, info@viaa.gov.lv vai sūtiet informāciju VIAA personas datu aizsardzības speciālistam uz e-pastu: das@viaa.gov.lv , kas izvērtēs Jūsu iesniegto informāciju un/vai pieprasījumu un sniegs atbildi.

VIAA ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju tīmekļa vietnes www.macibaspieaugusajiem.lv sadaļā "Privātuma politika".

 

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, lai pildītu 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punktā, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā uzlikto pienākumu iegūt apmeklējamības un lietošanas statistikas, lai varētu uzlabot Jūsu Tīmekļvietņu vienotās platformas lietošanas ērtumu. Mēs nodrošinām, ka Jūs variet iepazīties ar Sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistiku ieguvei.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes.

Izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka šajā tīmekļvietnē ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot procedūras fizisko personu labā.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

  1. Nepieciešamās:
  • SESSdb34877a4022e0a5c40d60cffaeb5307 šī sīkdatne nepieciešama tikai satura administratoriem priekš autentifikācijas.
  • maintenance_message - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai atkārtoti nerādītos satura vai platformas adminstratora paziņojumi (tādi, ar kuriem satura patērētājs ir iepazinies un nospiedis pogu "Aizvērt").
  • cookie-agreed-version – šī sīkdatne nosaka vai Jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.
  1. Statistika:

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

  • _ga, _gat, _gid, _gtag - šīs trīs sīkdatnes nepieciešamas visiem lietotājiem, lai atļautu apmeklējuma datu nodošanu statistikas uzkrāšanas rīkam google analytics.
  • cookie-agreed - šī sīkdatne saglabā lietotāja sīkdatņu iestatījumus.
  • cookie-agreed-categories - šī sīkdatne saglabā lietotāja piekrišanu atsevišķām sīkdatņu kategorijām.

Neakceptējot statistikas sīkdatņu izmantošanu, apmeklējuma dati netiek iekļauti google analytics statistikā.

 

  1. Sociālo mediju:
  • _cfduid - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai varētu dalīties savos sociālajos tīklos ar satura vienību.

Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:

  

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.