Pārlekt uz galveno saturu

Veiksmīgi noslēdzies projekts “Mācības pieaugušajiem”

14. Februāris, 2024

Kopš 2017.gada projektā “Mācības pieaugušajiem”, kas ir kļuvis par plaši atpazīstamu zīmolu sabiedrībā, kopumā ir organizētas desmit mācību kārtas, piedāvājot iespēju apgūt profesiju, celt kvalifikāciju, apgūt digitālās vai citas prasmes ar ESF atbalstu 90% līdz 100% apmērā. Lielākā daļa jeb 70% no mācībās iesaistītajiem bija vecumā no 25 līdz 44 gadiem, 18% projekta iesaistīto nodarbināto bija vecumā virs 50 gadiem, savukārt vecumā no 45 līdz 49 gadiem - 12%. 

Iespēja apgūt izglītības programmas gan klātienē, gan attālināti nodarbinātajiem tika sniegta visā valstī. Visaktīvāk mācībās iesaistījās iedzīvotāji no Rīgas, Daugavpils, Ogres novada, Liepājas, Jelgavas, Jūrmalas un Valmieras novada, kā arī Mārupes, Cēsu un Ķekavas novadiem.

Image
Mācības pieaugušajiem_Grafiks1

Datu avots: Projekta dati

Jau iepriekš vēstījām, ka projektā iesaistījās 124 izglītības iestādes, kopumā piedāvājot apgūt 2309 dažādas izglītības programmas, no tām 61% ir bijušas privātās izglītības iestādes un 39% - publiskā sektora izglītības iestādes. Pieprasītākās ir bijušas izglītības programmas, kas sniedz iespēju apgūt jaunas digitālās prasmes datu analīzē, projektu vadībā, mārketingā, projektu vadībā. Tāpat pieprasītas bija izglītības programmas uzņēmējdarbības, būvniecības, kā arī transporta un loģistikas jomā. 

Nodarbinātajiem projektā bija arī iespēja iesniegt dokumentus kompensācijas saņemšanai 90 – 100% apmērā par profesionālās kvalifikācijas eksāmena nokārtošanu un kvalifikācijas iegūšanu, apliecinot darba gaitā vai personiskajā dzīvē iegūtās profesionālās zināšanas un prasmes kādā profesijā. Kopumā šo iespēju izmantoja 1909 personas.

Image
Mācības pieaugušajiem_Grafiks2

Datu avots: Projekta dati

Projekta ietvaros savu kompetenci būtiski pilnveidoja ne tikai izglītības programmu dalībnieki, bet arī izglītības iestādes - pēdējos gados būtiski attīstot pieaugušo izglītību. Izglītības iestādes ir atzinušas, ka tieši projekta ietekmē ir: ieviesušas un pilnveidojušas attālināto mācību iespējas; aktīvi ir strādājušas pie izglītības programmu satura pilnveidošanas un pielāgošanas pieaugušo auditorijai; ir palielinājušas izglītības programmu skaitu, kurām mācību norises grafiks pielāgots nodarbinātajiem;  mērķtiecīgi ir strādājušas pie pedagogu kompetenču uzlabošanas darbā ar pieaugušajiem; tām ir izdevies piesaistīt papildus mācībspēkus.

Image
Mācības pieaugušajiem_Grafiks3

Datu avots: Projekta dati

Ir iniciēti un ieviesti dažādi pasākumi pieaugušo izglītības būtiskai attīstībai:

  • Mācību piedāvājums projektā ir papildināts ar modulārās profesionālās izglītības programmu moduļiem vai moduļu kopām un studiju kursiem vai studiju moduļiem augstskolās vai koledžās;
  • Covid-19 krīzes apstākļos ir operatīvi reaģēts, izsludinot un īstenojot mācību kārtu, kurā izglītības programmas īstenotas pilnībā attālināti, veicinot attālinātu mācību piedāvājuma ieviešanu pieaugušo izglītībā;
  • Ir uzsākta digitālo prasmju mācību piedāvājuma strukturēšana atbilstoši Eiropas Iedzīvotāju digitālās kompetences ietvaram DigComp, skaidrojot šo ietvaru izglītības iestādēm un izglītojamajiem;
  • Mācību piedāvājums pieaugušajiem ir papildināts ar iespēju profesionālajā tālākizglītībā apgūt reglamentēto profesiju “Māsu palīgs” (MK noteikumi Nr. 832 14.12.2021. Grozījumi MK 2009. gada 24. marta noteikumos Nr. 268).

Finanšu ministrijas pasūtītajā izvērtējumā* par projektu ir secināts, ka aktivitātēs iesaistītās puses (VIAA, mācību iestādes, mācību dalībnieki, darba devēji) uzskata projektu par ļoti vērtīgu. Projekta apjoms un tajā izglītoto cilvēku skaits ļauj secināt, ka projekts ir veicinājis pieaugušo izglītības kultūras attīstību Latvijā, ko apliecina arī pieaugušo izglītības statistikas rādītāji, kas uzlabojas. Projekta ietvaros ir būtiski paplašināts pieaugušo izglītības piedāvājums un izglītības iestādes sākušas uztvert pieaugušos izglītojamos kā nozīmīgu mērķauditoriju.

Par projektu

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb “Mācību pieaugušajiem” mērķis bija pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansēja ESF un Latvijas valsts, ieguldot 44 miljonus eiro. Projektu no 2017. līdz 2023. gada beigām īstenoja Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

*ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” noslēguma izvērtējums

https://ppdb.mk.gov.lv/datubaze/es-fondu-2014-2020-gada-planosanas-perioda-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-prioritara-virziena-izglitiba-prasmes-un-muzizglitiba-investiciju-lietderiba/