Pārlekt uz galveno saturu

Transporta izmaksu kompensācija

Ja esi strādājošais vecumā no 25 gadiem no mājsaimniecības, kurai piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss, un apgūsti kādu no šajā ES fondu projektā piedāvātajām izglītības programmām, vari saņemt finansiālu atbalstu reģionālajai mobilitātei. Atbalstu var saņemt transporta izdevumiem, kas radušies mācību laikā, lai nokļūtu uz mācību norises vietu vai tās laikā paredzētās prakses vietu.

  • Atbalstam var pieteikties jebkurā brīdī izglītības programmas apguves laikā
  • Atbalsts reģionālajai mobilitātei tiek piešķirts atbilstoši mācību ilgumam un atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, kas radušies iepriekšējā mēnesī
  • Mācību vai prakses vietai jāatrodas vismaz 20 km attālumā no mācību dalībnieka deklarētās dzīvesvietas vai darba vietas
  • Ikmēneša finanšu atbalsts nepārsniedz 30 eiro mēnesī

 

  • Ja transporta izdevumi pirmajā mēnesī bija mazāki par 30 eiro, tad nākamo mēnešu finanšu atbalstu aprēķina, ņemot vērā katrā mēnesī faktiski radušās transporta izmaksas, no kurām katru mēnesi tiek proporcionāli atskaitīts pirmajā mēnesī saņemtās finanšu atbalsta summas atlikums
  • Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieki pārbauda iesniegto informāciju un 10 darbdienu laikā no iesnieguma vai papildu informācijas saņemšanas brīža sagatavo lēmumu par izmaksu kompensēšanu
  • Pozitīva lēmuma gadījumā transporta izdevumus kompensē līdz kārtējā mēneša 20. datumam
  • Ja mācību laikā tā dalībniekam iestājas pārejoša darbnespēja, tās pienākums ir nākamajā darbdienā pēc pārejošas darbnespējas beigām par to paziņot Valsts izglītības attīstības aģentūrai. Par pārejošas darbnespējas laiku finanšu atbalsts netiek aprēķināts un finanšu atbalsta saņemšanas laiks netiek pagarināts
  • Ja mācības tiek pārtrauktas, mācību dalībnieka pienākums ir divu darbdienu laikā pēc mācību pārtraukšanas dienas atlīdzināt Valsts izglītības attīstības aģentūrai pārmaksāto finanšu atbalsta summu par periodu, kurā tas vairs nav piedalījies mācībās

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums kontaktēties ar VIAA Pieaugušo izglītības departamenta Projekta finanšu nodaļas darbiniekiem

Inese Gaismiņa
Vecākā eksperte
Mārcis Gāga
Vecākais eksperts
Natālija Hertmane
Nodaļas vadītāja