Pieaugušo izglītības koordinatori

Vairāk nekā 80 VIAA pieaugušo izglītības projekta sadarbības pašvaldībās darbojas pieaugušo izglītības (PI) koordinators, pie kura var vērsties, lai:

  • saņemtu informatīvu konsultāciju par piedāvātajām mācībām, pieejamo atbalstu un tā saņemšanas kārtību u.c. jautājumiem, 
  • pieteiktos mācībām klātienē, ja nav iespēju pieteikties mācībām tiešsaistē šajā mājaslapā. Pieteikšanās mācībām ar koordinatora starpniecību notiek, klātienē uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Pašvaldība Pieaugušo izglītības koordinators
Aglonas novads Valentīna Ondzule
projektu speciāliste
29210088
valentinaondzule@inbox.lv
Aizkraukles novads Rita Vuškāne
Aizkraukles interešu izglītības centra lietvede
65133902
aiic@aizkraukle.lv 
Aizputes novads Biruta Konrāde
Aizputes novada domes Attīstības nodaļas projektu vadītāja
63459150
biruta@aizpute.lv
Alsungas novads Undīne Priedoliņa
Alsungas novada domes izglītības darba speciāliste
26397069
izglitiba@alsunga.lv
Alūksnes novads Gunta Kupča
Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja
64381479, 26320623
izgl.parvalde@aluksne.lv 
Auces novads Inuta Smirnova
Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra Bēnes nodaļas vadītāja
28888166
inuta24@inbox.lv
Baldones novads Renārs Manuilovs
Projektu vadītājs
29323110
renars.manuilovs@baldone.lv  
Balvu novads Biruta Kindzule
Balvu profesionālās un vispārīgās vidusskolas izglītības darba speciāliste
29444707
biruta.kindzule@balvi.lv
Burtnieku novads Dana Sāre
Projektu vadītāja
29320067
dana.sare@burtniekunovads.lv 
Cēsu novads Inese Dedumeta  
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma Neklātienes un tālākizglītības nodaļas lietvede
27843536
inese.dedumeta@vtdt.edu.lv
Dagdas novads Regīna Pauliņa
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja
26569588
regina_rutka@inbox.lv 
Daugavpils pilsēta Ilze Onzule
Izglītības metodiķe pieaugušo izglītības jautājumos
29252443
ilze.onzule@ip.daugavpils.lv
Daugavpils novads Jāzeps Krukovskis
Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldes Komercdarbības konsultants

26121362, 65422284

jazeps.krukovskis@dnd.lv
Dobeles novads Aneta Maisaka
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra projektu asistente
25449330
aneta.maisaka@dobele.lv
Dundagas novads Diāna Kristiņa
Dundagas novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja  
25741994
diana.kristina@dundaga.lv
Durbes novads Agita Stase
Lieģu bibliotēkas vadītāja
63498071
liegubiblioteka@durbe.lv
Ērgļu novads Kaiva Bukovska
Ērgļu bibliotēkas vadītāja
64871430
erglbiblio@tvnet.lv
Grobiņas novads Anna Freiberga
Grobiņas novada domes projektu vadītāja
63497965, 26124222
anna.freiberga@grobinasnovads.lv
Gulbenes novads Lauris Šķenders
Gulbenes novada izglītības pārvaldes projektu vadītājs
28742807
lauris.skenders@gulbene.lv
Ilūkstes novads Vita Tolmante
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības metodiķe
65447859, 20219091
vita.tolmante@ilukste.lv
Inčukalna novads Margita Līce
projektu vadītāja
29486755
margita.lice@incukalns.lv
Jaunjelgavas novads Evija Vectirāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste
27889770
evija.vectirane@jaunjelgava.lv
Jaunpiebalgas novads Baiba Logina
Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas vadītāja
29230240
baiba.logina@jaunpiebalga.lv
Jaunpils novads Renāte Zīverte
Pieaugušo izglītības koordinatore
26563460
renate.ziverte@jaunpils.lv
Jelgavas pilsēta Līga Miķelsone
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja
63012155
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv
Jelgavas novads Jānis Erno
Izglītības pārvaldes galvenais speciālists mūžizglītības jautājumos
26377942
janis.erno@jelgavasnovads.lv
Jēkabpils pilsēta Inga Grīnberga
Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centra izglītības darba speciāliste
26101166, 65221333
inga.grinberga@edu.jekabpils.lv 
Jēkabpils novads Līva Stašule
projektu speciāliste
26625480
liva.stasule@jekabpilsnovads.lv
Jūrmalas pilsēta Dace Kalēja
Jūrmalas domes izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste 
67093882
dace.kaleja@jurmala.lv  
Kandavas novads Jeļena Šnikvalde
Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja
28618612
liene.snikvalde@inbox.lv
Kārsavas novads Solvita Dzērkale
Sabiedrisko attiecību speciāliste
26606506

solvita.dzerkale@karsava.lv

Kuldīgas novads Una Lepse
Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas speciāliste
26542280
una.lepse@kuldiga.lv
Ķeguma novads Larisa Jukna
Ķeguma novada pašvaldības Ķeguma novada dienas centra vadītāja
20233728
larisa.jukna@kegums.lv
Ķekavas novads Linda Zaķe
Izglītības daļas speciāliste
26459609
linda.zake@kekava.lv
Kokneses novads Antra Vasiļevska
 
26309980
antra.vasilevska@koknese.lv
Krāslavas novads Aina Dzalbe
Attīstības nodaļas projektu speciāliste
65620286
aina.dzalbe@kraslava.lv
Krustpils novads Vita Salmiņa
Krustpils novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītāja
26183839
vita.salmina@krustpils.lv
Liepājas pilsēta Agnese Lejniece
Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe

63489152, 26525031

agnese.lejniece@liepaja.edu.lv
Līgatnes novads Dace Bērziņa
Izglītības un jaunatnes lietu speciāliste
26866855
dace.ligsk@inbox.lv
Limbažu novads Vaira Ābele
Limbažu novada pašvaldības pieaugušo izglītības koordinatore
29181788
vaira.abele@limbazi.lv
Līvānu novads Aiga Balule
Līvānu novada domes Projektu un attīstības speciāliste, Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājas p.i.
65307800
aiga.balule@livani.lv
Lubānas novads Dace Mežsarga
Izglītības darba speciālists
64820920
dace.mezsarga@lubana.lv
Ludzas novads Inese Romanova
Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājas vietniece
29429537
inese.romanova@ludza.lv
Madonas novads Vivita Vecozola
Izglītības nodaļas speciāliste
26378836
vivita.vecozola@madona.lv
Mālpils novads Līvija Mukāne
Mālpils novada domes projektu vadītāja, pieaugušo izglītības koordinatore
26114137
livija.mukane@malpils.lv
Mārupes novads Sarmīte  Antiņa
Izglītības dienesta vadītāja (Konrādu iela 5, Mārupe)
25448489
sarmite.antina@marupe.lv
Naukšēnu novads Inguna Zukure
projektu vadītāja
29176158
inguna.zukure@naukseni.lv
Nīcas novads Gunita Šime
Pieaugušo izglītības metodiķe
63489484; 29105652
gunita.sime@nica.lv 
Ogres novads Ieva Švēde
Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes galvenā speciāliste sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldību iestādēm izglītības, kultūras un sporta jomā
65068764
ieva.svede@ogresnovads.lv
Olaines novads Rudīte Babra
Pieaugušo izglītības centra vadītāja
29192247, 67966741
pic@olaine.lv
Pāvilostas novads Vizma Ģēģere
Projektu koordinatore
63484561
vizma.gegere@pavilosta.lv
Pļaviņu novads

Ilona Lazda

Pļaviņu novada domes Izglītības darba speciāliste

29146136

ilona.lazda@plavinas.lv
Preiļu novads Genovefa Miglāne
 
25999592
genovefam@inbox.lv
Priekules novads Ainars Cīrulis
Domes priekšsēdētājas vietnieks
26490164
ainars.cirulis@priekulesnovads.lv
Priekuļu novads Vineta Lapsele
projektu vadītāja
28616777
vineta.lapsele@priekulunovads.lv
Raunas novads Inita Dzenīte
Raunas novada domes uzņēmējdarbības un lauksaimniecības konsultante
20113942
inita.dzenite@rauna.lv
Rēzeknes novads Baiba Uzulnīka
Projektu koordinatore
29447595
baiba.uzulnika@saskarsme.lv
Riebiņu novads Sanita Kabakova
Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītāja
65392868
sanita.kabakova@riebini.lv
Rīgas pilsēta Sandra Cīrule
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra galvenās speciāliste
67105579
sandra.cirule@riga.lv
Rojas novads Kristīne Voldemāre
Rojas TIC vadītāja
28630590
tic@roja.lv
Rucavas novads Natālija Grauduže
Rucavas novada tūrisma organizators
29134903
tic@rucava.lv
Rugāju novads Lonija Melnace
Rugāju novada Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
27850898
planotaji@rugaji.lv
Rūjienas novads Gita Zariņa
Rūjienas novada Tautskolas vadītāja
26397236
gita.zarina@rujiena.lv
Rundāles novads Santa Švāģere
Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja
28343312
santa.svagere@rundale.lv
Salacgrīvas novads Elīna Lilenblate
Salacgrīvas novada domes Uzņēmējdarbības konsultante
64071985
elina.lilenblate@salacgriva.lv
Salas novads Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un Tūrisma lietu speciāliste
65237748; 29156210
referente@salas.lv
Salaspils novads Inga Elksne
Izglītības daļas vadītāja
26481457
inga.elksne@salaspils.lv
Saldus novads Mairita Blūma 
Projektu vadītāja 
20628802
mairita.bluma@saldus.lv
Saulkrastu novads Aivija Kokare
Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatore
67142515
aivija.kokare@saulkrasti.lv
Sējas novads Liona Barone
Sējas novada domes lauku attīstības konsultante/mūžizglītības koordinatore
67977756
liona.barone@seja.lv
Skrīveru novads Andris Zālītis
Domes priekšsēdētājs
65197015; 65197675
dome@skriveri.lv
Skrundas novads Baiba Eversone
Jaunatnes lietu speciāliste
29852292
baiba.eversone@skrunda.lv
Smiltenes novads Jūlija Egle
Klientu apkalpošanas centra vadītāja
64707588, 26370774
julija.egle@smiltene.lv
Talsu novads Uldis Katlaps
Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs
29468902
uldis.katlaps@talsi.lv
Tukuma novads Angelika Dembovska
Tukuma novada Izglītības pārvaldes izglītības darba vecākā speciāliste
63107274, 25433432
angelika.dembovska@tukums.lv
Vaiņodes novads Normunds Pāvils
Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra speciālists
22009884
normunds.pavils@gmail.com
Valkas novads Baiba Vorobjeva
Pieaugušo izglītības koordinatore
28644365
baibavorobjeva@inbox.lv
Ventspils pilsēta Inta Reinholde
Ventspils Tehnikuma Pieaugušo izglītības projekta koordinatore
26346737
intajekabs@inbox.lv
Gunta Blumberga
Ventspils digitālā centra Pieaugušo izglītības centra vadītāja
63607607
gunta.blumberga@ventspils.lv
Egita Udodova
Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centra vadītāja
63629650
mic@venta.lv 
Ventspils novads Īrisa Roze-Posuma
Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības atbalsta konsultante
26663245
irisa.roze-posuma@ventspilsnd.lv
Viesītes novads Liene Maisaka
Projektu administratore
26691248
liene.maisaka@viesite.lv
Viļānu novads Ilga Morozova
Viļānu novada pašvaldības izglītības lietu speciāliste
64605833
izglitiba@vilani.lv
Atjaunots 2021. gada 26. maijā