Kā kompensēt izmaksas par savas profesionālās kompetences novērtēšanu – soli pa solim

Ja esi nodarbināts, vecumā no 25 gadiem un esi izvēlējies iegūt valsts atzītu dokumentu, novērtējot savu ārpus formālās izglītības iegūto profesionālo kompetenci, ir iespēja par to  saņemt kompensāciju no ES fondu un valsts budžeta līdzekļiem projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide". Šajā materiālā atradīsi informāciju, kā to soli pa solim izdarīt. 

 

 

1. SOLIS - jāvēršas profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijā, kurai ir kvalitātes dienesta deleģējums.

Ar profesionālās kompetences novērtēšanas institūciju un novērtējamo profesionālo kvalifikāciju sarakstu, kurās var iegūt novērtēšanu projekta "Nodarbināto profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros, vari iepazīties šeit.

Izvēlētajā profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijā var saņemt ne mazāk kā divas bezmaksas konsultācijas par profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisi, un vienas bezmaksas konsultācijas ilgums ir 60 minūtes. Profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijā pēc nepieciešamības var saņemt papildu konsultācijas, par kurām var būt noteikta samaksa. Lūgums ņemt vērā, ka papildu konsultāciju izmaksas netiks kompensētas.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturs tiek izstrādāts, balstoties uz attiecīgā profesijas standartā noteikto profesionālo kompetenču pārbaudi. Profesionālās kvalifikācijas eksāmens sastāv no divām daļām:

 • teorētiskā daļa,
 • praktiskā daļa.

Eksāmena teorētiskās daļas saturu izstrādā, balstoties uz profesijas standartā noteiktajām profesionālajām kompetencēm, kuras tiek izmantotas atbilstošas profesionālās pamatizglītības (pirmais kvalifikācijas līmenis), arodizglītības (otrais kvalifikācijas līmenis) vai profesionālās vidējās izglītības (trešais kvalifikācijas līmenis) programmas apguves laikā. Attiecībā uz pretendentiem, kuri vēlas novērtēt savu profesionālo kompetenci, nav noteiktas prasības par iepriekš iegūto izglītību. Lūgums ņemt vērā, ka profesionālās kvalifikācijas eksāmeni jākārto valsts valodā (Izglītības likuma 9. panta 4. punkts).

 

2. SOLIS - jāapzinās, kādā līmenī ir iepriekš iegūtās praktiskās un teorētiskās zināšanas.

Pašvērtējums palīdzēs apzināties savas zināšanas, prasmes un iemaņas, kā arī to līmeni. Pašvērtējumā jāatzīmē personiskajā un profesionālajā pieredzē iegūtās kompetences, ko vēlies novērtēt.

Pirms veikt pašvērtējumu, rūpīgi jāapdomā, kādus darbus un uzdevumus vari veikt kvalitatīvi, kādus mazāk kvalitatīvi, ko vēlies vēl apgūt papildus.

Lai sekmīgāk izvērtētu savas zināšanas, iesakām atbildēt uz šādiem jautājumiem:

 • Vai es pietiekamā līmenī pārzinu profesionālo terminoloģiju?
 • Vai es orientējos profesijai nepieciešamajās tehnoloģijās, materiālos, normatīvajos aktos un darba paņēmienos?
 • Kādas ir manas teorētiskās zināšanas profesijā?
 • Kādas ir manas praktiskās prasmes un iemaņas?
 • Vai es interesējos par jaunākajām tehnoloģijām, darba paņēmieniem, materiāliem, normatīvajiem aktiem attiecīgajā nozarē un esmu ar tiem iepazinies?

 

3. SOLIS - profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijā iesniedz iesniegumu par profesionālās kompetences novērtēšanu (pēc tam, kad esi guvis pārliecību par savu kompetenču atbilstību un gatavību profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtošanai).

Iesnieguma paraugu var lejuplādēt šeit. Iesniegumam obligāti pievieno maksājuma dokumentu, kas apliecina samaksu par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.

Lūgums ņemt vērā, ka maksājumu par profesionālās kompetences novērtēšanu var veikt pats pretendents vai cita fiziska vai juridiska persona (piemēram, darba devējs), taču maksājuma uzdevumā obligāti norāda informācija par maksājuma mērķi, t.i., par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, kā arī pretendenta vārdu, uzvārdu, personas kodu, ja maksā cita persona.

Noteikti saglabā iesniegtā iesnieguma un tam pievienotā maksājuma dokumenta kopiju!

 

4. SOLIS - kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijā:

 • divu mēnešu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijā;
 • tuvākā laikā, kad profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija var nodrošināt profesionālās kompetences novērtēšanu, bet ne ilgāk par sešiem mēnešiem.

 

5. SOLIS - pēc sekmīgi nokārtota profesionālās kvalifikācijas eksāmena saņem valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu – profesionālās kvalifikācijas apliecību.

 

6. SOLIS - vērsies ar iesniegumu Valsts izglītības attīstības aģentūrā par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas izmaksu kompensēšanu.

Iesnieguma paraugs pieejams šeit

Iesniegumam ir jāpievieno:

 • iesnieguma par profesionālās kompetences novērtēšanu un tam pievienotā maksājuma dokumenta, kas abi tika iesniegti profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijā, kopijas;
 • iegūtās profesionālās kvalifikācijas apliecinošā dokumenta kopija;
 • ja piesakoties profesionālās kompetences novērtēšanai (3. SOLIS), biji ar trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu, jāpievieno izziņas par maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu kopija;
 • aizpildītu un parakstītu dalībnieka anketu, kuru var lejuplādēt šeit.

Izmaksas tiks kompensētas, ja, piesakoties profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijā (3.SOLIS), atbildi mērķa grupai! Mērķa grupa ir nodarbinātas personas (darba ņēmējs, pašnodarbinātā persona) vecumā no 25 gadiem. Pretendentam jāatbilst šiem nosacījumiem dienā, kad iesniedz iesniegumu profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijā (3.SOLIS). Kompensācija tiek piešķirta personām, kas ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai bija pieteikušās, sākot no 2017. gada 5. oktobra. 

2018. gada 1. novembrī
2020. gada 10. jūlijā