Kā saņemt atbalstu reģionālajai mobilitātei - transporta izmaksu kompensāciju?

Ja esi strādājošais vecumā no 25 gadiem ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu un apgūsti kādu no šajā ES fondu projektā piedāvātajām izglītības programmām, vari saņemt finansiālu atbalstu reģionālajai mobilitātei. Atbalstu var saņemt transporta izdevumiem, kas radušies mācību laikā, lai nokļūtu uz mācību norises vietu vai tās laikā paredzētās prakses vietu.

Kas jāzina pirms pieteikšanās 

 • Atbalstam var pieteikties jebkurā brīdī izglītības programmas apguves laikā.
 • Atbalsts reģionālajai mobilitātei tiek piešķirts atbilstoši mācību ilgumam un atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, kas radušies iepriekšējā mēnesī.
 • Mācību vai prakses vietai jāatrodas vismaz 20 km attālumā no mācību dalībnieka deklarētās dzīvesvietas vai darba vietas,
 • Ikmēneša finanšu atbalsts nepārsniedz 30 eiro mēnesī.

Pieteikšanās soli pa solim

1. SOLIS. Pēc mācību uzsākšanas jāvēršas Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) ar pieteikumu (iesniegums Word Doc) par finanšu atbalsta (avansa) piešķiršanu reģionālajai mobilitātei.

Iesniegumam jāpievieno:

 • izziņas par maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusa kopija vai fotokopija,
 • izziņas par deklarēto dzīvesvietu kopija vai fotokopija un/vai izziņa no personas darbavietas,
 • mācību līguma par nodarbinātās personas dalību izglītības programmā kopija vai fotokopija.

Pieteikumu var iesniegt kādā no šiem veidiem: 

 • iesniedzot dokumentus klātienē - VIAA Projekta vadības nodaļā, Z.A. Meierovica bulvārī 1-16 (5. stāvā), Rīgā. 
 • sūtot dokumentus pa pastu uz adresi - Projekta vadības nodaļai, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīgā, LV 1050. 
 • sūtot parakstītus un ieskenētus dokumentus elektroniski pa e-pastu: pipn@viaa.gov.lv

Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieki pārbaudīs iesniegto informāciju un 10 darbdienu laikā no iesnieguma vai papildu informācijas saņemšanas brīža sagatavos lēmumu par avansa pārskaitīšanu.

Piecu darbdienu laikā pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas avanss par pirmo mācību mēnesi 30 eiro apmērā tiks pārskaitīts.

2. SOLIS. Ja pirmais finanšu atbalsts reģionālajai mobilitātei jau piešķirts, turpinot mācības, ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 5. datumam jāvēršas ar pieteikumu par ikmēneša transporta izmaksu kompensēšanu (iesniegums Word Doc).

Iesniegumam jāpievieno:

 • sabiedriskā transporta biļetes (čeks par mēnešbiļetes iegādi, mēnešbiļeti, čeks par e-biļetes iegādi, vienreizējā sabiedriskā transporta biļetes), kuriem pievienots “Ceļa izdevumu kopsavilkums”,
 • čekus par izlietoto degvielu, kā arī pilnvaru (ja transportlīdzeklis nav reģistrēts uz nodarbinātās personas vārda), transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju, “Degvielas izlietojuma maršruta lapu" un degvielas patēriņu normas apliecinošus dokumentus.

Kas jāzina par ikmēneša izmaksu kompensēšanu

 • Ja transporta izdevumi pirmajā mēnesī bija mazāki par 30 eiro, tad nākamo mēnešu finanšu atbalstu aprēķina, ņemot vērā katrā mēnesī faktiski radušās transporta izmaksas, no kurām katru mēnesi tiek proporcionāli atskaitīts pirmajā mēnesī saņemtās finanšu atbalsta summas atlikums.
 • Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieki pārbauda iesniegto informāciju un 10 darbdienu laikā no iesnieguma vai papildu informācijas saņemšanas brīža sagatavo lēmumu par izmaksu kompensēšanu.
 • Pozitīva lēmuma gadījumā transporta izdevumus kompensē līdz kārtējā mēneša 20. datumam.
 • Ja mācību laikā tā dalībniekam iestājas pārejoša darbnespēja, tās pienākums ir nākamajā darbdienā pēc pārejošas darbnespējas beigām par to paziņot Valsts izglītības attīstības aģentūrai. Par pārejošas darbnespējas laiku finanšu atbalsts netiek aprēķināts un finanšu atbalsta saņemšanas laiks netiek pagarināts.
 • Ja mācības tiek pārtrauktas, mācību dalībnieka pienākums ir divu darbdienu laikā pēc mācību pārtraukšanas dienas atlīdzināt Valsts izglītības attīstības aģentūrai pārmaksāto finanšu atbalsta summu par periodu, kurā tas vairs nav piedalījies mācībās.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums kontaktēties ar VIAA Projekta vadības nodaļas kolēģiem Inesi Gaismiņu pa tālruni 67854773 vai Mārci Gāgu pa tālruni 67854767.  

 

2021. gada 30. jūnijā