Kā kompensēt izmaksas par asistenta vai surdotulka pakalpojumiem?

Ja esi strādājošais ar invaliditāti vecumā no 25 gadiem un apgūsti kādu no šajā ES fondu projektā piedāvātajām izglītības programmām, vari saņemt kompensāciju par izdevumiem, kas radušies, izmantojot asistenta vai surdotulka pakalpojumus mācību laikā.

Kas jāzina pirms pieteikšanās atbalstam

Izmaksu kompensācijai strādājošais ar invaliditāti var pieteikties, ja nesaņem atbalstu saskaņā ar šiem Ministru kabineta (MK) noteikumiem:

Pieteikšanās soli pa solim

1. SOLIS. Strādājošajam ar invaliditāti patstāvīgi jāizvēlas asistents vai surdotulks.

2. SOLIS. Jānoslēdz līgums ar asistentu vai surdotulku par pakalpojuma sniegšanu.

Jāņem vērā:

 • Slēdzot līgumu par asistenta pakalpojumiem, izmaksas no projekta līdzekļiem tiek kompensētas atbilstoši kārtējā gadā valstī noteiktajai minimālajai stundas tarifa likmei normāla darba laika ietvaros, bet kopā ne vairāk kā par 40 darba stundām nedēļā.
 • Slēdzot līgumu par surdotulka pakalpojumu izmantošanu, izmaksas no projekta līdzekļiem tiek kompensētas ne vairāk kā 9,65 eiro apmērā par vienu pakalpojuma sniegšanas stundu proporcionāli stundu skaitam, kurās persona piedalās izglītības programmās, bet kopā nepārsniedzot 40 darba stundas nedēļā.
 • Ceļā pavadītais laiks līdz pakalpojuma sniegšanas vietai un atpakaļ tiek uzskatīts par asistenta vai surdotulka pakalpojuma sniegšanas laiku.

3. SOLIS. Jānorēķinās ar asistentu vai surdotulku, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus un pamatojoties uz asistenta vai surdotulka atskaiti par sniegtajiem pakalpojumiem. 

4. SOLIS. Ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 15. datumam Valsts izglītības attīstības aģentūrā jāvēršas ar pieteikumu (iesniegums Word Doc) par saņemtā asistenta vai surdotulka pakalpojuma izmaksu kompensēšanu.

Iesniegumam jāpievieno:

 • invaliditātes apliecības kopija vai fotokopija,
 • veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinuma par asistenta vai surdotulka pakalpojuma nepieciešamību kopija vai fotokopija,
 • mācību līguma par nodarbinātās personas dalību izglītības programmā kopija vai fotokopija,
 • līguma par asistenta vai surdotulka pakalpojumu nodrošināšanu kopija vai fotokopija,
 • asistenta vai surdotulka atskaite par sniegtajiem pakalpojumiem kopija vai fotokopija,
 • asistentam vai surdotulkam veiktās samaksas izmaksu pamatojošo dokumenta kopija vai fotokopija.

Pieteikumu var iesniegt kādā no šiem veidiem: 

 • iesniedzot dokumentus klātienē - VIAA Projekta vadības nodaļā, Z.A. Meierovica bulvārī 1-16 (5. stāvā), Rīgā. Minētā adrese ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem ar ieeju pasāžā no Z.A.Meierovica bulvāra puses.  
 • sūtot dokumentus pa pastu uz adresi - Projekta vadības nodaļai, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV 1050. 
 • sūtot parakstītus un ieskenētus dokumentus elektroniski pa e-pastu: pipn@viaa.gov.lv

Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieki pārbauda iesniegto informāciju un 5 darbdienu laikā no iesnieguma vai papildu informācijas saņemšanas brīža sagatavo lēmumu par izmaksu kompensēšanu. Piecu darbdienu laikā pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas personai tiks kompensētas radušās izmaksas. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums kontaktēties ar VIAA Projekta vadības nodaļas kolēģiem Inesi Gaismiņu pa tālruni 67854773 vai Mārci Gāgu pa tālruni 67854767.  

2021. gada 30. jūnijā