Pārlekt uz galveno saturu

Vides aizsardzības tehnoloģija (Vides iekārtu tehniķis)

Pieteikšanās izglītības programmām 8.kārtā ir noslēgusies, šobrīd uz tām vairs nevar pieteikties.

Nākamā pieteikšanās kārta provizoriski tiek plānota 2023. gada aprīlī.

Izglītības iestāde
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Nozare
Ķīmiskā rūpniecība
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Piešķiramā kvalifikācija (PKL līmenis)
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

1. Izvērtēt darba uzdevumu, nosakot tā apjomu un ietekmi uz tehnoloģiskoprocesa norisi, izvēloties piemērotākos darba uzdevuma izpildes paņēmienus.2. Patstāvīgi noteikt vides tehnoloģiskajos procesos pielietojamo iekārtu unsistēmu uzraudzības, tehniskās apkopes, remonta un montāžas/demontāžasdarba veikšanai nepieciešamos materiālus, instrumentus, palīgierīces,nepieciešamos speciālistus.3. Racionāli plānot vides tehnoloģiskajos procesos pielietojamo iekārtu unsistēmu uzraudzības, tehniskās apkopes, remonta un montāžas/demontāžasdarba uzdevumu izpildes laika grafiku, atbilstoši darba uzdevumu izpildessecībai.4. Atbildīgi sagatavot ūdensapgādes, notekūdeņu, atkritumu un videstehnoloģiskajos procesos pielietojamās iekārtas un sistēmas tehniskāsapkopes, remontu, montāžas vai demontāžas darbiem.5. Patstāvīgi veikt ūdensapgādes, notekūdeņu, atkritumu un videstehnoloģiskajos procesos pielietojamo iekārtu un sistēmu nepieciešamāspārbaudes, lietojot atbilstošos mērinstrumentus, ierīces un automātiskāsvadības sistēmas.6. Uzmanīgi novērtēt ūdensapgādes, notekūdeņu, atkritumu un videstehnoloģiskajos procesos pielietojamo iekārtu un sistēmu pārbaužu rezultātus,konstatēt neatbilstību cēloņus.7. Sagatavot pilnvērtīgu ziņojumu par ūdensapgādes, notekūdeņu,atkritumu un vides tehnoloģiskajos procesos pielietojamo iekārtu un sistēmudarbības neatbilstību ekspluatācijas prasībām un nodrošināt informācijasnodošanu pēc piederības.8. Patstāvīgi veikt ūdensapgādes, notekūdeņu, atkritumu un videstehnoloģiskajos procesos pielietojamo iekārtu un sistēmu darbības parametruprecizēšanu, tos atbilstoši ieregulējot.9. Precīzi dokumentēt ūdensapgādes, notekūdeņu, atkritumu un videstehnoloģiskajos procesos pielietojamo iekārtu un sistēmu parametrustehniskās uzraudzības žurnālā.10. Uzturēt kārtību ūdensapgādes, notekūdeņu, atkritumu un videstehnoloģiskajos procesos pielietojamo iekārtu un sistēmu ekspluatācijas zonā,ievērojot darba organizācijas prasības.11. Nodrošināt ūdensapgādes, notekūdeņu, atkritumu un videstehnoloģiskajos procesos pielietojamo iekārtu un sistēmu tehnisko apkopi,izstrādājot tehniskās apkopes kartes.12. Sadarboties ar piesaistītajiem speciālistiem ūdensapgādes, notekūdeņu,atkritumu un vides tehnoloģiskajos procesos pielietojamo iekārtu un sistēmutehniskās apkopes veikšanā, novērtējot paveikto darbu atbilstību tehniskāsapkopes prasībām.13. Precīzi dokumentēt ūdensapgādes, notekūdeņu, atkritumu un videstehnoloģiskajos procesos pielietojamo iekārtu un sistēmu tehniskās apkopesun tīrīšanas darbu izpildi.14. Patstāvīgi konstatēt un novērtēt ūdensapgādes, notekūdeņu, atkritumuun vides tehnoloģiskajos procesos pielietojamo iekārtu un sistēmu bojājumuvai defektu, nosakot to sarežģītības pakāpi un nepieciešamo remontdarbuapjomu.15. Patstāvīgi novērst ūdensapgādes, notekūdeņu, atkritumu un videstehnoloģiskajos procesos pielietojamo iekārtu un sistēmu vienkāršusbojājumus vai defektus.16. Uzmanīgi veikt ūdensapgādes, notekūdeņu, atkritumu un videstehnoloģiskajos procesos pielietojamo iekārtu un sistēmu remontu speciālistauzraudzībā.17. Paškritiski apzināties savas kompetences robežas, piesaistot citu saistītojomu speciālistus ūdensapgādes, notekūdeņu, atkritumu un videstehnoloģiskajos procesos pielietojamo iekārtu un sistēmu bojājumu vaidefektu novēršanai.18. Precīzi dokumentēt ūdensapgādes, notekūdeņu, atkritumu un videstehnoloģiskajos procesos pielietojamo iekārtu un sistēmu remonta darbus.19. Patstāvīgi veikt vienkāršu ūdensapgādes, notekūdeņu, atkritumu un videstehnoloģiskajos procesos pielietojamo iekārtu un sistēmu montāžu, nodrošinotsalāgošanu ar citām iekārtām un inženierkomunikācijām.20. Montēt sarežģītas ūdensapgādes, notekūdeņu, atkritumu un videstehnoloģiskajos procesos pielietojamās iekārtas un sistēmas speciālistavadībā.21. Iestatīt ūdensapgādes, notekūdeņu, atkritumu un vides tehnoloģiskajosprocesos pielietojamo iekārtu un sistēmu darbības parametrus.22. Patstāvīgi veikt ūdensapgādes, notekūdeņu, atkritumu un videstehnoloģiskajos procesos pielietojamo iekārtu un sistēmu demontāžas darbus,novērtēt iekārtu un sistēmu turpmākās darbības iespējas.23. Precīzi sagatavot ūdensapgādes, notekūdeņu, atkritumu un videstehnoloģiskajos procesos pielietojamo iekārtu un sistēmu montāžas vaidemontāžas darbu izpildes dokumentāciju.24. Pildīt darba pienākumus, ievērojot darba aizsardzības prasības unpielietojot individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļus.25. Pildīt darba pienākumus, ievērojot ugunsdrošības un elektrodrošībasnoteikumus.26. Pildīt vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un nodrošināt darbaprocesā radušos atkritumu šķirošanu.27. Atbildīgi nodrošināt ķīmisko vielu glabāšanu un pielietošanu.28. Rīkoties ārkārtas situācijā un sniegt pirmo palīdzību.29. Ievērot un nodibināt darba tiesiskās attiecības, kā arī ievērot uzņēmumaiekšējās darba kārtības noteikumus un profesionālās un vispārējās ētikasprincipus.30. Izteikt un interpretēt jēdzienus, domas, faktus un viedokli gan mutiski,gan rakstiski, pielietojot profesionālo terminoloģiju valsts valodā.31. Sazināties un lietot profesionālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā.32. Racionāli plānot darba uzdevumu veikšanas grafiku, atbilstoši veicamodarbu secībai.33. Efektīvi sadarboties komandā, ievērojot profesionālās saskarsmesprincipus.34. Pārliecinoši un droši lietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijasdarba uzdevuma veikšanai.

Galvenās tēmas

Vides pamatprocesi

Vides tehnoloģiskie procesi uzņēmumos

Tehnisko rasējumu lasīšana un skiču izstrāde

Atslēdzniecības un montāžas darbi

Ūdenssaimniecības iekārtu un sistēmu uzraudzība

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un sistēmu uzraudzība

Ūdenssaimniecības iekārtu un sistēmu tehniskā apkope un remonts

Automatizētās vadības sistēmu uzraudzība

Atkritumu apsaimniekošanas iekārtu un sistēmu uzraudzība

Atkritumu apsaimniekošanas iekārtu un sistēmu tehniskā apkope un remonts

Vides piesārņojuma kontroles sistēmu ekspluatācija

Iekārtu un sistēmu ekspluatācijā veicamo darbu plānošana

Materiālu atguve un enerģijas ieguve no atkritumiem vai Inovatīvi risinājumi vides aizsardzībā vai Komunālās saimniecības pamatprocesi

Sabiedrības un cilvēka drošība

Iniciatīva un uzņēmējdarbība

Zaļās prasmes

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Stacionārais vai portatīvais dators ar pieeju internetam, Web kameru, austiņām un mikrofonu.

Kopējais stundu skaits
960
Teorija (klātiene)
284
Praktiskie darbi (klātiene)
436
Kvalifikācijas prakse
240
Noslēguma pārbaudījums
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126
Īstenošanas periods (nedēļās)
52
Plānotais mācību norises laiks
  • jaukts
Mācību cena, €
1647.00
Līdzmaksājums, €
82.35
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas