Pārlekt uz galveno saturu

Sociālā aprūpe (Aprūpētājs)

Pieteikšanās izglītības programmām 8.kārtā ir noslēgusies, šobrīd uz tām vairs nevar pieteikties.

Nākamā pieteikšanās kārta provizoriski tiek plānota 2023. gada aprīlī.

Izglītības iestāde
Smiltenes tehnikums
Nozare
Veselības un sociālās aprūpes nozare
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Piešķiramā kvalifikācija (PKL līmenis)
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Bez priekšzināšanām
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti
 • Sagatavoties aprūpes procesa veikšanai.
 • Palīdzēt klientam noģērbties un apģērbties.
 • Nodrošināt šķidruma uzņemšanu mazkustīgiem klientiem un klientiem ar kognitīviem traucējumiem.
 • Gatavot/sildīt ēdienu, barot klientu.
 • Asistēt veselības aprūpes speciālistam klienta barošanā ar zondi.
 • Nodrošināt klientam pilnvērtīgu miegu un atpūtu.
 • Nodrošināt klientam apstākļus urinācijas un defekācijas veikšanai.
 • Veikt klienta izdalījumu savākšanu.
 • Sniegt klientam empātisku, ētisku un psihoemocionālu atbalstu.
 • Sagatavoties klienta mazgāšanai.
 • Sagatavoties ikdienas higiēnas procedūru veikšanai.
 • Veikt klienta mutes dobuma kopšanu un zobu protēžu tīrīšanu.
 • Veikt klienta sejas un galvas kopšanu.
 • Kopt sejas apmatojumu.
 • Veidot matu sakārtojumu.
 • Veikt galvas ādas kopšanu un matu mazgāšanu.
 • Mazgāt klienta ķermeni.
 • Veikt klienta muguras norīvēšanu.
 • Kopt klienta rokas un roku nagus, kājas un kāju nagus.
 • Veikt klienta starpenes aprūpi.
 • Veikt klienta ar inkontinenci aprūpi.
 • Veikt klienta ķermeņa veļas maiņu.
 • Veikt klienta gultas klāšanu un gultas veļas maiņu.
 • Pozicionēt klientu, palīdzēt izkļūt/iekļūt gultā, apsēsties, atgulties.
 • Palīdzēt klientam izmantot tehniskos palīglīdzekļus.
 • Palīdzēt klientam pārvietoties telpā un ārpus tās, izmantojot mobilitātes palīglīdzekļus.
 • Pavadīt klientu uz dažādiem pasākumiem vai klientam svarīgām vietām.
 • Dokumentēt klienta aprūpes gaitu un veselības stāvokļa izmaiņas.
 • Novērot klienta veselības stāvokli.
 • Sniegt atbalstu medikamentu uzņemšanā klientam.
 • Kopt/uzturēt klienta tehniskos palīglīdzekļus.
 • Veikt paliatīva klienta aprūpi.
 • Veikt klienta pēcnāves aprūpi savas kompetences ietvaros.
 • Pasūtīt laikrakstus, žurnālus.
 • Palīdzēt sagatavot korespondenci vai sūtījumu, sagatavojot to atbilstoši klienta norādījumiem.
 • Veikt klientam nepieciešamos pirkumus un to piegādi.
 • Sniegt atbalstu klientam mājdzīvnieku kopšanā.
 • Veikt dzīvojamo telpu, sanitāro mezglu un palīgtelpu uzkopšanu.
 • Veikt sadzīves atkritumu šķirošanu, iznešanu.
 • Nodrošināt klienta veļas tīrību un uzglabāšanu.
 • Mazgāt traukus/kopt virtuves inventāru un sadzīves tehniku.
 • Piegādāt telpās kurināmo un kurināt krāsnis.
 • Veikt ūdens piegādi telpās un izlietotā ūdens iznešanu.
 • Kopt klienta apavus.
 • Palīdzēt klientam sakārtot personīgās mantas.
 • Kopt istabas augus.
 • Veikt klienta ledusskapja atkausēšanu un mazgāšanu.
 • Veicināt klienta dzīves aktivitātes.
 • Noskaidrot klienta apmierinātību ar sniegto pakalpojumu.
 • Atbalstīt klientu aktivitātēs, atpūtā un hobijos.
 • Veicināt klienta atbildību par līdzdarbību garīgajā, fiziskajā un sociālajā pašaprūpē.
 • Veikt telpu iekārtošanu klienta drošas vides veidošanai.
 • Veicināt elektroniskās uzraudzības pakalpojuma pieejamību.
 • Ievērot klienta tiesības un drošību aprūpes laikā.
 • Ievērot sociālās aprūpes iestādes higiēnas un pretepidēmiskā plāna režīmu.
 • Sadarboties ar klienta atbalsta sistēmām - personām, iestādēm, speciālistiem unpakalpojumu sniedzējiem.
 • Sadarboties ar aprūpes procesā iesaistītajām pusēm.
 • Informēt klientu par aprūpes procesā iesaistīto speciālistu un citu pakalpojumu sniedzēju mērķiem un uzdevumiem.
 • Informēt klienta aprūpē iesaistītos piederīgos.
 • Konstatēt veselības stāvokļa izmaiņas.
 • Sniegt pirmo palīdzību kompetences ietvaros.
 • Ievērot darba drošības un vides aizsardzības prasības.
 • Ievērot darba tiesisko attiecību normas.
 • Ievērot sociālās un pilsoniskās atbildības principus.
 • Prast sazināties ar klientu viņam saprotamā veidā.
 • Plānot darba uzdevuma izpildi.
 • Ievērot profesionālās ētikas normas un pozitīvas komunikācijas principus.
 • Pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju.
Galvenās tēmas

Drošas darba vietas un darba vides nodrošināšana; atbalsta sniegšana klientam aprūpes laikā; klienta dzīves kvalitātes nodrošināšana; klienta aprūpes process un pašaprūpe; higiēnas procedūru nodrošināšana; klienta vispārējā veselības stāvokļa un vitālo rādītāju novērtēšana; klienta pamatvajadzību nodrošināšana; mājturības pamati, klienta ar funkcionāliem traucējumiem aprūpe; sociālās aprūpes nodrošināšana; infekcioza klienta aprūpe; paliatīvā aprūpe; pirmā palīdzība; sabiedrības un cilvēka drošība; informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; valodas, kultūras izpratne un izpausmes; izvēles moduļi (viens no piedāvātajiem diviem): 1. - alternatīvie komunikācijas veidi, 2. - digitālās prasmes aprūpētāja darbā.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Materiāltehniskais nodrošinājums dalībai tiešsaistes nodarbībās - interneta pieslēgums, dators (vai cita piemērota viedierīce), mikrofons, vēlama kamera. Plānots izmantot tiešsaistes platformu Microsoft Teams, īstenojot daļu no izglītības programmas teorētiskās daļas attālināti.

Kopējais stundu skaits
640
Teorija (klātiene)
192
Praktiskie darbi (klātiene)
208
Kvalifikācijas prakse
240
Noslēguma pārbaudījums
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
Alsviķu profesionālā skola, Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333
Īstenošanas periods (nedēļās)
38
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
1320.00
Līdzmaksājums, €
66.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas