Pārlekt uz galveno saturu

Sociālā aprūpe (Aprūpētājs)

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

 ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (klātiene/neklātiene/kvalifikācijas prakse)
 • Pamatā mācības paredzētas klātienē
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2022. septembrī/oktobrī
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

 IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS VEIDI:

 • Profesionālās tālākizglītības programma sniedz iespēju iegūt profesiju jeb profesionālo kvalifikāciju. Mācību laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās iemaņas tiek nostiprinātas kvalifikācijas praksē
 • Profesionālās pilnveides izglītības programma sniedz iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes
 • Studiju kurss ir augstskolas vai koledžas studiju programmas daļa
Izglītības iestāde
Profesionālās tālākizglītības centrs "Mācību centrs plus"
Nozare
Veselības un sociālās aprūpes nozare
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Piešķiramā kvalifikācija (PKL līmenis)
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam ir nepieciešamas pamatprasmes darbam ar datoru).
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības procesā dot iespējas apgūt šādas zināšanas un prasmes:

1. Zināt un prast veikt klienta ikdienas personisko aprūpi.

2. Zināt un prast veikt klienta ikdienas mājas darbus.

3. Pārzināt ikdienas darba saturu un tā specifiku mājas apstākļos un sociālās aprūpes iestādē.

4. Izmantot pozitīvas saskarsmes veidošanas principus un veidot aprūpējamam psiholoģiski komfortablu vidi.

5. Ievērot sadarbības principus darbā ar komandas locekļiem klienta dzīves kvalitātes uzlabošanā.

6. Ievērot un respektēt aprūpējamā vajadzības.

7. Ievērot profesionālas ētikas principus.

8. Plānot un veikt darbu patstāvīgi.

9. Sniegt operatīvu informāciju.

10. Ievērot darba drošības un higiēnas prasības.

11. Nodrošināt klientam drošu vidi un uzturēt komfortu.

12. Prast veikt pirmās palīdzības sniegšanu dzīvību apdraudošās situācijās.

13. Prast izpildīt sociālā darba speciālistu norādījumus klienta pamatvajadzību apmierināšanai.

14. Ievērot uzvedības kultūru un pieklājības normas.

15. Orientēties neverbālās saskarsmes pamatprincipos.

Galvenās tēmas

1. Sabiedrības un cilvēka drošība.

2. Sociālās aprūpes process.

3. Aprūpētāja profesija, profesionālā ētika.

4. Sociālpsiholoģijas pamati.

5. Sanitārija un higiēna, infekcijas slimību  profilakse un dezinfekcija.

6. Pirmā palīdzība un ABC (noskaidro, kas noticis ar cietušo un sniedz nepieciešamo palīdzību: A- aero-gaiss; gaisa caurplūsmas, elpceļu atbrīvošana B- breathing- elpošana; tās nodrošināšana C- circulation- cirkulācija; asinsrites nodrošināšana).

7. Darba un saistību tiesības.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Izglītības iestādes rīcībā ir atbilstoša materiāltehniskā bāze, kas nepieciešama izglītības programmas īstenošanai.

Kopējais stundu skaits
640
Teorija (klātiene)
284
Praktiskie darbi (klātiene)
116
Kvalifikācijas prakse
240
Noslēguma pārbaudījums
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
18. novembra iela 37A, Daugavpils, LV-5401
Dīķu iela 1, Krāslava, Krāslavas nov.
Viestura iela 5, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Īstenošanas periods (nedēļās)
32
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
1320.00
Līdzmaksājums, €
66.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas