Pārlekt uz galveno saturu

Sociālā aprūpe (Aprūpētājs)

Pieteikšanās izglītības programmām 8.kārtā ir noslēgusies, šobrīd uz tām vairs nevar pieteikties.

Nākamā pieteikšanās kārta provizoriski tiek plānota 2023. gada aprīlī.

Izglītības iestāde
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"
Nozare
Veselības un sociālās aprūpes nozare
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Piešķiramā kvalifikācija (PKL līmenis)
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatprasmes datorlietošanā.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

1. Sagatavojas aprūpes procesa veikšanai.

2. Sniedz klientam empātisku, ētisku un psihoemocionālu atbalstu.

3. Dokumentē klienta aprūpes gaitu un veselības stāvokļa izmaiņas.

4. Novēro klienta veselības stāvokli.

5. Atbalsta klientu aktivitātēs, atpūtā un hobijos.

6. Veicina klienta atbildību par līdzdarbību garīgajā, fiziskajā un sociālajā pašaprūpē.

7. Ievēro klienta tiesības un drošību aprūpes laikā.

8. Sadarbojas ar aprūpes procesā iesaistītajām pusēm.

9. Informē klientu par aprūpes procesā iesaistīto speciālistu un citu pakalpojumu sniedzēju mērķiem un uzdevumiem.

10. Informē klienta aprūpē iesaistītos piederīgos.

11. Konstatē veselības stāvokļa izmaiņas.

12. Sniedz pirmo palīdzību atbilstīgi kompetencei.

13. Ievēro darba drošības un vides aizsardzības prasības.

14. Ievēro darba tiesisko attiecību normas.

15. Ievēro sociālās un pilsoniskās atbildības principus.

16. Plāno darba uzdevuma izpildi.

17. Ievēro profesionālās ētikas normas un pozitīvas komunikācijas principus.

18. Pilnveido savu profesionālo kvalifikāciju.

Galvenās tēmas

1. Drošas darba vietas un darba vides nodrošināšana.

2. Atbalsta sniegšana klientam aprūpes laikā.

3. Klienta dzīves kvalitātes nodrošināšana.

4. Klienta aprūpes process un pašaprūpe.

5. Higiēnas procedūru nodrošināšana.

6. Klienta vispārējā veselības stāvokļa un vitālo rādītāju novērtēšana.

7. Klienta pamatvajadzību nodrošināšana.

8. Mājturības pamati.

9. Klienta ar funkcionāliem traucējumiem aprūpe.

10. Sociālās aprūpes nodrošināšana.

11. Infekcioza klienta aprūpe.

12. Paliatīvā aprūpe.

13. Pirmā palīdzība.

14. Aprūpētāja prakse.

15. Alternatīvie komunikācijas veidi.

16. Digitālās prasmes aprūpētāja darbā.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Izglītības iestādes rīcībā ir atbilstoša materiāli tehniskā bāze, kas nepieciešama izglītības programmas īstenošanai.

Kopējais stundu skaits
640
Teorija (klātiene)
156
Praktiskie darbi (klātiene)
244
Kvalifikācijas prakse
240
Noslēguma pārbaudījums
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035
Augusta Deglava iela 41A, Rīga, LV-1035
Sporta iela 1, Preiļi, Preiļu nov.
Īstenošanas periods (nedēļās)
40
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
  • brīvdienas
  • darba dienās, darba laikā
  • jaukts
Mācību cena, €
1320.00
Līdzmaksājums, €
66.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda