Pārlekt uz galveno saturu

Sociālā aprūpe (Aprūpētājs)

Pieteikšanās izglītības programmām 8.kārtā ir noslēgusies, šobrīd uz tām vairs nevar pieteikties.

Nākamā pieteikšanās kārta provizoriski tiek plānota 2023. gada aprīlī.

Izglītības iestāde
Daugavpils Universitātes aģentūra "Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža"
Nozare
Veselības un sociālās aprūpes nozare
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Piešķiramā kvalifikācija (PKL līmenis)
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatizglītība
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības procesā apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

 • sagatavoties aprūpes procesa veikšanai, izvēloties piemērotus aprūpes līdzekļus, tehnisko aprīkojumu un iekārtas;
 • atbalstīt un iesaistīties pacienta pamatvajadzību īstenošanā/pašaprūpes procesos un palīdzēt pacientam veikt ikdienas aktivitātes un higiēnas procedūras;
 • sniegt empātisku, ētisku un psihoemocionālu atbalstu;
 • pozicionēt klientu, palīdzēt izkļūt/iekļūt gultā, apsēsties, atgulties, palīdzēt izmantot tehniskos palīglīdzekļus;
 • palīdzēt klientam pārvietoties telpā un ārpus tās, izmantojot mobilitātes palīglīdzekļus;
 • kopt/uzturēt klienta inventāru un tehniskos palīglīdzekļus;
 • dokumentēt klienta aprūpes gaitu un veselības stāvokļa izmaiņas;
 • novērot un novērtēt klienta veselības stāvokli, sniegt atbalstu medikamentu uzņemšanā;
 • veicināt klienta atbildību par līdzdarbību garīgajā, fiziskajā un sociālajā pašaprūpē;
 • ievērot klienta tiesības un drošību aprūpes laikā;
 • ievērot sociālās aprūpes iestādes higiēnas un pretepidēmiskā plāna režīmu;
 • sadarboties ar klienta atbalsta sistēmām, aprūpes procesā iesaistītajām pusēm;
 • informēt klientu par aprūpes procesā iesaistīto speciālistu un citu pakalpojumu sniedzēju mērķiem un uzdevumiem;
 • pavadīt klientu uz dažādiem pasākumiem vai klientam svarīgām vietām;
 • palīdzēt klientam sagatavot korespondenci vai sūtījumu, pasūtīt laikrakstus, žurnālus;
 • iepirkties un piegādāt iepirkumus;
 • uzkopt dzīvojamo telpu, virtuvi un sadzīves tehniku, sanitāro mezglu un palīgtelpas, veikt telpu iekārtošanu klienta drošas vides veidošanai;
 • palīdzēt klientam sakārtot personīgās mantas;
 • kopt klienta mājdzīvniekus, istabas augus;
 • noskaidrot klienta apmierinātību ar sniegto pakalpojumu;
 • veicināt un atbalstīt klientu aktivitātēs, atpūtā un hobijos;
 • informēt klienta aprūpē iesaistītos piederīgos;
 • konstatēt veselības stāvokļa izmaiņas, sniegt pirmo palīdzību kompetences ietvaros;
 • ievērot darba drošības un vides aizsardzības prasības, darba tiesisko attiecību normas;
 • ievērot sociālās un pilsoniskās atbildības principus;
 • prast sazināties ar klientu viņam saprotamā veidā un valodā;
 • plānot darba uzdevuma izpildi;
 • ievērot profesionālās ētikas normas un pozitīvas komunikācijas principus;
 • pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju.

Galvenās tēmas
 • Drošas darba vietas un darba vides nodrošināšana.
 • Atbalsta sniegšana klientam aprūpes laikā.
 • Klienta dzīves kvalitātes nodrošināšana.
 • Klienta aprūpes process un pašaprūpe.
 • Higiēnas procedūru nodrošināšana.
 • Klienta vispārējā veselības stāvokļa un vitālo rādītāju novērtēšana.
 • Klienta pamatvajadzību nodrošināšana.
 • Mājturības pamati.
 • Klienta ar funkcionāliem traucējumiem aprūpe.
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Nav nepieciešams.

Kopējais stundu skaits
640
Teorija (klātiene)
192
Praktiskie darbi (klātiene)
208
Kvalifikācijas prakse
240
Noslēguma pārbaudījums
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
Varšavas iela 26A, Daugavpils, LV-5404
Īstenošanas periods (nedēļās)
26
Plānotais mācību norises laiks
 • jaukts
Mācību cena, €
1320.00
Līdzmaksājums, €
66.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas