Pārlekt uz galveno saturu

Māszinības (Māsas palīgs)

Pieteikšanās izglītības programmām 8.kārtā ir noslēgusies, šobrīd uz tām vairs nevar pieteikties.

Nākamā pieteikšanās kārta provizoriski tiek plānota 2023. gada aprīlī.

Izglītības iestāde
Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža
Nozare
Veselības un sociālās aprūpes nozare
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Piešķiramā kvalifikācija (PKL līmenis)
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Specifiskas priekšzināšanas nav paredzētas.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Programmas apguves rezultātā izglītojamais ir apguvis šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Kvalitatīvi veikt uzticēto aprūpes darbu, izvēloties piemērotus aprūpes līdzekļus, tehnisko aprīkojumu un iekārtas.

2. Sagatavot pacientu aprūpes darbībām, kas saskaņotas ar ārstniecības personu un aprūpes komandu.

3. Sniegt pacientam saprotamu informāciju par plānotajām un veiktajām darbībām.

4. Novērtēt pacienta fizioloģisko stāvokli.

5. Novērtēt pacienta veselības patoloģiskos stāvokļus, kuri ietekmē vitālos rādītājus.

6. Noteikt pacienta vecuma grupai atbilstošus antropometriskos rādītājus.

7. Atbalstīt un iesaistīties pacienta pamatvajadzību īstenošanā/pašaprūpes procesos un palīdzēt pacientam veikt ikdienas aktivitātes.

8. Veikt drošu pacienta pārvietošanu, novērtējot savu risku veselībai smagu pacientu pārvietošanā un ievērojot ergonomikas pamatprincipus

9. Atpazīt pacienta aprūpes problēmas un tās koriģēt visos aprūpes līmeņos saskaņā ar pacienta saslimšanu.

10. Veikt pacienta aprūpi dažādu slimību gadījumos saskaņā ar ārstniecības personas norādījumiem, ievērojot higiēnas prasības.

11. Nodrošināt pietiekamu šķidruma un sabalansēta uztura uzņemšanu atbilstoši pacienta veselības un fizioloģiskajam stāvoklim.

12. Nodrošināt pacientam skābekļa padevi atbilstoši ārstniecības personas norādījumiem.

13. Veikt aprūpes darbības pacienta urinācijas un eliminācijas nodrošināšanai.

14. Veikt pacienta ar inkontinenci aprūpi.

15. Spēja nodrošināt infekciju kontroli un pretepidemioloģiskos pasākumos.

16. Veikt aprūpes darbības normālas ķermeņa temperatūras nodrošināšanai .

17. Veikt aprūpes darbības pilnvērtīga miega un atpūtas nodrošināšanai pacientam.

18. Sniegt pacientam korektu psihoemocionālu atbalstu aprūpes procesa ietvaros.

19. Palīdzēt pacientam apģērbties vai noģērbties, ievērojot pacienta īpašās vajadzības, funkcionālos un kognitīvos traucējumus.

20. Patstāvīgi nodrošināt pacienta, ikdienas higiēnas prasību ievērošanu.

21. Pielietot inventāru un tehniskos palīglīdzekļus pacienta higiēnas procedūru nodrošināšanai.

22. Veikt gultas veļas maiņu un gultas klāšanu.

23. Veikt pacientam ikdienas higiēnas procedūras, pielietojot higiēnas, kosmētiskos līdzekļus, inventāru un tehniskos palīglīdzekļus.

24. Nodrošināt pacientam intimitāti un komfortu higiēnas procedūru veikšanas laikā.

25. Veikt pacienta perineālo aprūpi atbilstoši aprūpes līmenim (gultā, vannā, dušā).

26. Veikt pacienta novērtēšanu, specifisku ādas infekciju simptomu atpazīšanu un infekciju kontroli

27. Veikt pacienta novērtēšanu specifisku ādas infekciju gadījumos, pielietojot atbilstošus ārstniecības līdzekļus.

28. Novērot un novērtēt pacienta patoloģisko stāvokli un pacienta izdalījumus, veicot drošu pacienta izdalījumu savākšanu atbilstoši izdalījumu veidam.

29. Ierobežot infekcijas izplatīšanos saistībā ar pacienta izdalījumiem (infekcijas slimību gadījumā), nodrošinot apkārtējās vides uzkopšanu un dezinfekciju pēc pacienta izdalījumu savākšanas.

30. Veikt drošu pacienta pārvietošanu un pozicionēšanu, ievērojot ergonomikas principus un lietojot tehniskos palīglīdzekļus un aprīkojumu.

31. Atpazīt dzīvībai bīstamus stāvokļus, to simptomus.

32. Sniegt pacientam pirmo palīdzību.

33. Asistēt ārstniecības personai neatliekamās medicīniskās palīdzības laikā.

34. Atpazīt patoloģiskus stāvokļus saistībā ar pacienta saslimšanu.

35. Veikt pacienta sagatavošanu pirms laboratorisko izmeklējumu veikšanas.

36. Asistēt ārstniecības personai laboratoriski izmeklējamā materiāla savākšanā un transportēt urīna, fēču un krēpu paraugus.

37. Sagatavot pacientu un asistēt ārstniecības personai diagnostisko un ārstniecisko procedūru un izmeklējumu veikšanā.

38. Veikt pacientu aprūpi pēc izmeklējumu veikšanas diagnostisko un ārstniecisko procedūru laikā.

39. Veikt šķidruma līdzsvara mērījumus.

40. Asistēt profilakses un rehabilitācijas pasākumos visu vecuma grupu pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanai.

41. Veikt pacienta izglītošanu par aprūpes procesu, pašaprūpes nodrošināšanu veselības profilakses un rehabilitācijas laikā.

42. Veikt infekciju kontroles un profilakses pasākumus, sagatavojot ķirurģiskos instrumentus un materiālus sterilizācijai.

43. Veikt operācijas lauka sagatavošanu un apstrādi atbilstoši ārstniecības personas norādījumiem.

44. Nodrošināt sterilitāti operāciju blokā.

45. Asistēt ārstniecības personai pacienta imobilzācijas veikšanā operācijas laikā.

46. Veikt pirmsoperācijas un pēcoperācijas aprūpi visa vecuma grupu pacientiem.

47. Nodrošināt aprūpes procesa nepārtrauktību pacientiem akūtu un hronisku saslimšanu gadījumos.

48. Veikt resursu un laika plānošanu aprūpes procesa nodrošināšanai un prognozēt veiktās aprūpes gaitu, kvalitāti un sasniedzamos rezultātus.

49. Veikt paliatīva pacienta un mirstoša cilvēka aprūpi.

50. Veikt specifiskas darbības miruša cilvēka pēcnāves aprūpes nodrošināšanā pirms nogādāšanas uz morgu.

51. Ievērot pacienta tiesības, nodrošinot konfidencialitāti, komfortablus apstākļus un drošu vidi.

52. Izpildīt darba drošības pasākumus pacientu aprūpes procesā.

53. Nodrošināt atkritumu savākšanu, šķirošanu un utilizāciju, ievērojot drošības pasākumus saskaņā ar ārstniecības iestādes higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plānu.

54. Veikt telpu ikdienas uzkopšanu un ģenerālo tīrīšanu saskaņā ar higiēnas un pretepidēmiskā režīma prasībām.

55. Lietot inventāru, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus atbilstoši telpu un telpu tīrības zonu iedalījumam.

56. Nodrošināt infekciju kontroli un pacientu izolāciju infekciju slimību izplatības un epidēmijas laikā.

57. Nodrošināt nepieciešamās procedūras un pasākumus pēc saskarsmes ar potenciāli infekcioziem bioloģiskiem materiāliem.

58. Atbilstoši rīkoties ārkārtas situācijās, ievērojot darba drošības un aizsardzības, ugunsdrošības noteikumus.

59. Izvērtēt riskus savai veselībai, kas saistīti ar toksisku vielu, mikrobioloģisku faktoru, radioloģisko izotopu un radioaktīvo starojumu un stresogēno faktoru ietekmi.

60. Sazināties valsts valodā ar kolēģiem, pacientiem un to piederīgajiem mutvārdos un rakstiski.

61. Sazināties svešvalodā ar pacientiem un to piederīgajiem, korekti lietojot profesionālo terminoloģiju.

62. Lietot informācijas tehnoloģijas sekmīgai darba uzdevuma izpildei.

63. Ievērot ārstniecības iestādes darba iekšējās kārtības noteikumus.

64. Sadarboties, jēgpilni iekļaujoties komandas darbā kopēja mērķa sasniegšanai.

65. Veikt darba uzdevumus atbilstoši aprūpes principiem, dokumentēt novērojumus un veiktās darbības, kā arī patstāvīgi plānot nepieciešamo laiku darba uzdevumu veikšanai.

66. Ievērot saziņas kultūru un profesionālās ētikas normas amata pienākumu veikšanā.

67. Novērtēt savu profesionālo kvalifikāciju un uzturēt profesionālo kompetenci.

Galvenās tēmas
 • Pirmās palīdzības sniegšana pacientiem dzīvībai bīstamās situācijās un asistēšana pie neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas.
 • Drošas darba vietas un darba vides nodrošināšana veselības aprūpes iestādēs.
 • Vitālo rādītāju noteikšana pacienta stāvokļa novērtēšanai.
 • Aprūpes un pašaprūpes procesi un pacienta higiēnas nodrošināšana.
 • Pacientu pamatvajadzību un higiēnas nodrošināšana.
 • Akūtu, hronisku un paliatīvu pacientu aprūpe.
 • Šķidruma un uztura balansa nodrošināšana organismā.
 • Infekciozu pacientu aprūpe.
 • Sabiedrības veselība.
 • Pacienta aprūpe pirms un pēc dažādām manipulācijām un izmeklējumiem.
 • Atbalsta sniegšana pacientam ārstēšanas un aprūpes laikā.
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Attālinātu nodarbību gadījumā ir nepieciešams dators ar iespēju pieslēgt kameru un mikrofonu.

Kopējais stundu skaits
960
Teorija (klātiene)
235
Praktiskie darbi (klātiene)
485
Kvalifikācijas prakse
240
Noslēguma pārbaudījums
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
Jāņa Asara iela 5, Rīga, LV-1009
Īstenošanas periods (nedēļās)
24
Plānotais mācību norises laiks
 • jaukts
Mācību cena, €
3904.00
Līdzmaksājums, €
195.20
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas