Pārlekt uz galveno saturu

Lopkopība (Lopkopības tehniķis)

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

 ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (klātiene/neklātiene/kvalifikācijas prakse)
 • Pamatā mācības paredzētas klātienē
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2022. septembrī/oktobrī
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

 IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS VEIDI:

 • Profesionālās tālākizglītības programma sniedz iespēju iegūt profesiju jeb profesionālo kvalifikāciju. Mācību laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās iemaņas tiek nostiprinātas kvalifikācijas praksē
 • Profesionālās pilnveides izglītības programma sniedz iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes
 • Studiju kurss ir augstskolas vai koledžas studiju programmas daļa
Izglītības iestāde
Smiltenes tehnikums
Nozare
Lauksaimniecība
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Piešķiramā kvalifikācija (PKL līmenis)
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Bez priekšzināšanām
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti
 • Veikt lopkopības produkcijas ražošanu un realizāciju atbilstoši labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem.
 • Novērtēt un nodrošināt lauksaimniecības dzīvnieku sugai un tās fizioloģiskajam stāvoklim atbilstošus turēšanas, ēdināšanas un kopšanas apstākļus.
 • Novērtēt vispārējo veterināro un sanitāro situāciju lauksaimniecības dzīvnieku novietnē un vajadzības gadījumā atbilstoši rīkoties.
 • Novērtēt novietnes mikroklimatu, tehniskā aprīkojuma stāvokli un turēšanas iekārtas atbilstoši lauksaimniecības dzīvnieku labturībai un vajadzības gadījumā atbilstoši rīkoties.
 • Patstāvīgi plānot un īstenot mērķtiecīgu ganāmpulka atražošanu.
 • Nodrošināt pārtikas nekaitīguma prasību ievērošanu lopkopības produkcijai visos ražošanas ķēdes posmos.
 • Izmantot speciālo lopkopības tehniku, aprīkojumu, iekārtas un to jauninājumus atbilstoši lietošanas instrukcijām un apmācīt uzņēmuma personālu to izmantošanā.
 • Izprast lopkopības produkcijas ražošanas rādītājus, pieņemt atbilstošus lēmumus rādītāju uzlabošanai un īstenot tos.
 • Novērtēt tirgus situāciju, plānot un īstenot lopkopības produkcijas realizāciju.
 • Lietot lopkopībā izmantojamās ķīmiski un bioloģiski aktīvās vielas.
 • Racionāli plānot un veikt darba pienākumus, uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.
 • Sadarboties ar lopkopības produkcijas ražošanas procesa nodrošināšanā iesaistītajiem darbiniekiem un sadarbības partneriem.
 • Lietot datorprogrammas (MS Office, ar nozari saistītās vadības programmas).
 • Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, lopkopības produkcijas ražošanā izmantot videi draudzīgas tehnoloģijas.
 • Ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasības.
 • Izvēlēties un lietot atbilstošus individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļus.
 • Sniegt pirmo palīdzību lauksaimniecības dzīvniekiem.
Galvenās tēmas

Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana; lauksaimniecības dzīvnieku novietņu kopšana; lauksaimniecības dzīvnieku labturība; mehanizēto darbu veikšana; veterinārijas minimums; lopkopības produkcijas ieguve; lopkopības produkcijas fasēšana un marķēšana; lopkopības darbu organizēšana un dokumentēšana; lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanas organizēšana; lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas organizācija; ciltsdarbs, ganāmpulka atražošana un veterinārijas pamati; darbu organizēšana lopkopības produkcijas ražošanā un realizēšanā; sabiedrības un cilvēka drošība; izvēles moduļi (divi no piedāvātajiem četriem variantiem): 1. - zirgkopība, 2. - netradicionālā lopkopība, 3. - augkopības minimums, 4. - govju un cūku mākslīgā apsēklošana.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Materiāltehniskais nodrošinājums dalībai tiešsaistes nodarbībās - interneta pieslēgums, dators (vai cita piemērota viedierīce), mikrofons, vēlama kamera. Plānots izmantot tiešsaistes platformu Microsoft Teams, īstenojot daļu no izglītības programmas teorētiskās daļas attālināti.

Kopējais stundu skaits
976
Teorija (klātiene)
473
Praktiskie darbi (klātiene)
223
Kvalifikācijas prakse
280
Noslēguma pārbaudījums
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
Kalnamuiža 6, Kalnamuiža, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729
Īstenošanas periods (nedēļās)
50
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
1622.60
Līdzmaksājums, €
81.13
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas