Pārlekt uz galveno saturu

Komerczinības (Komercdarbinieks ar specializāciju mazumtirdzniecības komercdarbinieks)

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

 ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (klātiene/neklātiene/kvalifikācijas prakse)
 • Pamatā mācības paredzētas klātienē
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2022. septembrī/oktobrī
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

 IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS VEIDI:

 • Profesionālās tālākizglītības programma sniedz iespēju iegūt profesiju jeb profesionālo kvalifikāciju. Mācību laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās iemaņas tiek nostiprinātas kvalifikācijas praksē
 • Profesionālās pilnveides izglītības programma sniedz iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes
 • Studiju kurss ir augstskolas vai koledžas studiju programmas daļa
Izglītības iestāde
"Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"
Nozare
Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Nav nepieciešams
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Atlasīt un apstrādāt nepieciešamo informāciju atbilstoši tirgus pētījuma saturam.

2.Noteikt uzņēmuma tirgus daļu un mērķauditoriju, analizējot tirgu.

3.Noteikt un lietot optimālus pārdošanas veidus.

4.Uzraudzīt konkurentus un noteikt uzņēmuma konkurētspējas priekšrocības.

5.Piedalīties cenu stratēģijas izstrādē.

6.Izstrādāt pārdošanai atbilstošu preču virzīšanas politiku un veicināt uzņēmuma zīmola atpazīstamību.

7.Izveidot preču piegādātāju datubāzi.

8.Analizēt un izvērtēt preču piegādes avotus, izmantojot preču piegādātāju datubāzi.

9.Novērtēt preču pārvietošanas apjomu un regularitāti.

10.Pārzināt preču piegādes veidus un piegādes transporta tehniskās iespējas.

11.Izstrādāt preču piegādes maršrutus un piegādes laikus.

12.Novērtēt izmaksas, kas saistītas ar preču sagādi un piegādi.

13.Nepieciešamības gadījumā sadarboties ar loģistikas uzņēmumiem.

14.Pārzināt mazumtirdzniecības tehnoloģiskos procesus, koordinēt to secību.

15. Lietot tirdzniecībā izmantojamās tehnoloģiskās iekārtas.

16.Ievērot atsevišķu preču grupu plūsmu, izvietošanas un pārdošanas specifiskās prasības.

17.Veidot un novērtēt sortimentu, pārzinot preču klasifikāciju.

18.Plānot un kontrolēt preču izvietojumu.

19.Organizēt preventīvus pasākumus zaudējumu novēršanai un izstrādāt rīcības plānu nelikumību gadījumā, izvērtējot materiālo vērtību saglabāšanas riskus.

20.Izzināt pircēju vēlmes un veidot dialogu, ņemot vērā psiholoģisko tipu dažādību.

21.Piedāvāt, demonstrēt preci un informēt pircējus par preces iegādes noteikumiem, izvērtējot pircēja vajadzības.

22.Sagatavot preci pārdošanai, pārdot to un vajadzības gadījumā nodrošināt tās piegādi pircējam.

23. Patstāvīgi strādāt ar kases aparātu un naudas līdzekļiem.

24.Veikt bezskaidras naudas norēķinus.

25.Iesaiņot preci un nepieciešamības gadījumā nodrošināt dāvanu iesaiņošanu.

26.Novērst vai risināt ārkārtas situācijas apkalpošanas procesā.

27.Novērst ļaunprātīgu pircēju rīcību.

28.Izstrādāt darba plānu un darba grafiku.

29.Strādāt komandā.

30.Izteikt priekšlikumus darba samaksas sistēmas uzlabošanai uzņēmumā.

31.Veikt materiālo vērtību uzskaiti un inventarizāciju, izmantojot datorprogrammas.

32.Analizēt saimniecisko darbību un piedalīties uzņēmuma attīstības plānošanā.

33.Sastādīt un noformēt līgumus un preču pavaddokumentus.

34.Sastādīt un noformēt lietvedības dokumentus.

35.Ievērot darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu prasības.

36.Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.

37.Pārvaldīt valsts valodu.

38. Pārvaldīt vismaz vienu svešvalodu profesionālās saziņas līmenī.

39.Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

40.Ievērot darba aizsardzības un higiēnas prasības.

41.Nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību.

Galvenās tēmas

Uzņēmuma darbības pamatprocesi

Iniciatīva un uzņēmējdarbība

Preču un pakalpojumu iepirkšana

Preču un pakalpojumu pārdošana

Preču uzskaite un dokumentēšana

Uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde

Biroja darba nodrošināšana

Budžeta izstrāde

Tirgus un klienti

Prakse komercdarbībā

Biznesa plāna izstrāde

Darbs mazumtirdzniecības vietā

Mazumtirdzniecības darbu prakse

Darba organizēšana mazumtirdzniecības vietā

Mazumtirdzniecības komercdarbinieka prakse

Darbs tirdzniecības uzņēmuma noliktavā

Mazā uzņēmuma darba vadīšana

Sabiedrības un cilvēka drošība

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Valodas, kultūras izpratne un izpausmes

Valsts noslēguma pārbaudījums

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators, interneta pieslēgums, kamera, mikrofons, skaļruņi.

Kopējais stundu skaits
960
Teorija (klātiene)
2
Praktiskie darbi (klātiene)
232
Teorija (neklātiene)
274
Praktiskie darbi (neklātiene)
212
Kvalifikācijas prakse
240
Noslēguma pārbaudījums
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
Graudu iela 40, Liepāja, LV-3401
Īstenošanas periods (nedēļās)
48
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
Mācību cena, €
1220.00
Līdzmaksājums, €
61.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas