Pārlekt uz galveno saturu

Komerczinības (Komercdarbinieks ar specializāciju mazumtirdzniecības komercdarbinieks)

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

 ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (klātiene/neklātiene/kvalifikācijas prakse)
 • Pamatā mācības paredzētas klātienē
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2022. septembrī/oktobrī
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

 IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS VEIDI:

 • Profesionālās tālākizglītības programma sniedz iespēju iegūt profesiju jeb profesionālo kvalifikāciju. Mācību laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās iemaņas tiek nostiprinātas kvalifikācijas praksē
 • Profesionālās pilnveides izglītības programma sniedz iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes
 • Studiju kurss ir augstskolas vai koledžas studiju programmas daļa
Izglītības iestāde
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"
Nozare
Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatprasmes datorlietošanā.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti
 • Atlasa un apstrādā nepieciešamo informāciju atbilstoši tirgus pētījuma saturam.
 • Nosaka uzņēmuma tirgus daļu un mērķauditoriju, analizē tirgu.
 • Nosaka un lieto optimālus pārdošanas veidus.
 • Uzrauga konkurentus un nosaka uzņēmuma konkurētspējas priekšrocības.
 • Piedalās cenu stratēģijas izstrādē.
 • Izstrādā pārdošanai atbilstošu preču virzīšanas politiku un veicina uzņēmuma zīmola atpazīstamību.
 • Izveido preču piegādātāju datubāzi.
 • Analizē un izvērtē preču piegādes avotus, izmanto preču piegādātāju datubāzi.
 • Novērtē preču pārvietošanas apjomu un regularitāti.
 • Pārzina preču piegādes veidus un piegādes transporta tehniskās iespējas.
 • Izstrādā preču piegādes maršrutus un piegādes laikus.
 • Novērtē izmaksas, kas saistītas ar preču sagādi un piegādi.
 • Nepieciešamības gadījumā sadarbojas ar loģistikas uzņēmumiem.
 • Pārzina mazumtirdzniecības tehnoloģiskos procesus, koordinē to secību.
 • Lieto tirdzniecībā izmantojamās tehnoloģiskās iekārtas.
 • Ievēro atsevišķu preču grupu plūsmu, izvietošanas un pārdošanas specifiskās prasības.
 • Veido un novērtē sortimentu, pārzina preču klasifikāciju.
 • Plāno un kontrolē preču izvietojumu.
 • Organizē preventīvus pasākumus zaudējumu novēršanai un izstrādā rīcības plānu nelikumību gadījumā, izvērtē materiālo vērtību saglabāšanas riskus.
 • Izzina pircēju vēlmes un veido dialogu, ņem vērā psiholoģisko tipu dažādību.
 • Piedāvā, demonstrē preci un informē pircējus par preces iegādes noteikumiem, izvērtē pircēja vajadzības.
 • Sagatavo preci pārdošanai, pārdot to un vajadzības gadījumā nodrošinā tās piegādi pircējam.
 • Patstāvīgi strādā ar kases aparātu un naudas līdzekļiem.
 • Veica bezskaidras naudas norēķinus.
 • Iesaiņo preci un nepieciešamības gadījumā nodrošina dāvanu iesaiņošanu.
 • Novērš vai risina ārkārtas situācijas apkalpošanas procesā.
 • Novērš ļaunprātīgu pircēju rīcību.
 • Izstrādā darba plānu un darba grafiku.
 • Strādā komandā.
 • Izsaka priekšlikumus darba samaksas sistēmas uzlabošanai uzņēmumā.
 • Veica materiālo vērtību uzskaiti un inventarizāciju, izmanto datorprogrammas.
 • Analizē saimniecisko darbību un piedalās uzņēmuma attīstības plānošanā.
 • Sastāda un noformē līgumus un preču pavaddokumentus.
 • Sastāda un noformē lietvedības dokumentus.
 • Ievēro darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu prasības.
 • Ievēro profesionālās un vispārējās ētikas principus.
 • Pārvalda valsts valodu.
 • Pārvalda vismaz vienu svešvalodu profesionālās saziņas līmenī.
 • Lieto profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
 • Ievēro darba aizsardzības un higiēnas prasības.
 • Nepieciešamības gadījumā sniedz pirmo palīdzību.
 • Veic darba pienākumus, nekaitējot videi.
 • Ievēro ugunsdrošības noteikumus.
Galvenās tēmas

1. Uzņēmuma darbības pamatprocesi.

2. Preču un pakalpojumu iepirkšana.

3. Preču pakalpojumu pārdošana.

4. Preču uzskaite un dokumentēšana.

5.Uzņēmuma marketinga pasākumu kompleksa izstrāde.

6. Biroja darba nodrošināšana.

7. Budžeta izstrāde.

8. Tirgus un klienti.

9. Biznesa plāna izstrāde.

10. Darbs mazumtirdzniecības vietā.

11. Darba organizēšana mazumtirdzniecības vietā.

12.Darbs tirdzniecības uzņēmuma noliktavā.

13.Maza uzņēmuma vadīšana.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Izglītības iestādes rīcībā ir atbilstoša materiāli tehniskā bāze, kas nepieciešama izglītības programmas īstenošanai.

Kopējais stundu skaits
960
Teorija (klātiene)
246
Praktiskie darbi (klātiene)
474
Kvalifikācijas prakse
240
Noslēguma pārbaudījums
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035
Sporta iela 1, Preiļi, Preiļu nov.
Augusta Deglava iela 41A, Rīga, LV-1035
Pils iela 23A, Rēzekne, LV-4601
Īstenošanas periods (nedēļās)
49
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • darba dienās, darba laikā
 • jaukts
Mācību cena, €
1220.00
Līdzmaksājums, €
61.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda