Pārlekt uz galveno saturu

Komerczinības (Komercdarbinieks ar specializāciju mazumtirdzniecības komercdarbinieks)

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

 ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (klātiene/neklātiene/kvalifikācijas prakse)
 • Pamatā mācības paredzētas klātienē
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2022. septembrī/oktobrī
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

 IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS VEIDI:

 • Profesionālās tālākizglītības programma sniedz iespēju iegūt profesiju jeb profesionālo kvalifikāciju. Mācību laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās iemaņas tiek nostiprinātas kvalifikācijas praksē
 • Profesionālās pilnveides izglītības programma sniedz iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes
 • Studiju kurss ir augstskolas vai koledžas studiju programmas daļa
Izglītības iestāde
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales mācību centrs"
Nozare
Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Bez priekšzināšanām nozarē
Datora lietošanas pamatprasmes
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

• Atbilstoši tirgus pētījuma saturam atlasīt un apstrādāt nepieciešamo informāciju.

• Noteikt uzņēmuma tirgus daļu un mērķauditoriju, analizējot tirgu, lietot optimālus pārdošanas veidus.

• Uzraudzīt konkurentus un noteikt uzņēmuma konkurētspējas priekšrocības.

• Piedalīties cenu stratēģijas izstrādē, izstrādāt pārdošanai atbilstošu preču virzīšanas politiku un veicināt uzņēmuma zīmola atpazīstamību.

• Izveidot preču piegādātāju datubāzi.

• Analizēt un izvērtēt preču piegādes avotus, izmantojot preču piegādātāju datubāzi.

• Novērtēt preču pārvietošanas apjomu un regularitāti.

• Pārzināt preču piegādes veidus un piegādes transporta tehniskās iespējas, izstrādāt maršrutus un piegādes laikus.

• Novērtēt izmaksas, kas saistītas ar preču sagādi un piegādi.

• Pārzināt mazumtirdzniecības tehnoloģiskos procesus, koordinēt to secību.

• Lietot tirdzniecībā izmantojamās tehnoloģiskās iekārtas.

• Ievērot atsevišķu preču grupu plūsmu, izvietošanas un pārdošanas specifiskās prasības.

• Veidot un novērtēt sortimentu, pārzinot preču klasifikāciju.

• Plānot un kontrolēt preču izvietojumu.

• Organizēt preventīvus pasākumus zaudējumu novēršanai un izstrādāt rīcības plānu nelikumību gadījumā, izvērtējot materiālo vērtību saglabāšanas riskus.

• Izzināt pircēju vēlmes un veidot dialogu, ņemot vērā psiholoģisko tipu dažādību.

• Piedāvāt, demonstrēt preci un informēt pircējus par preces iegādes noteikumiem, izvērtējot pircēja vajadzības.

• Sagatavot preci pārdošanai, pārdot to un vajadzības gadījumā nodrošināt tās piegādi pircējam.

• Patstāvīgi strādāt ar kases aparātu un naudas līdzekļiem, veikt bezskaidras naudas norēķinus.

• Iesaiņot preci un nepieciešamības gadījumā nodrošināt dāvanu iesaiņošanu.

• Novērst vai risināt ļaunprātīgu pircēju rīcību, ārkārtas situācijas apkalpošanas procesā.

• Izstrādāt darba plānu un darba grafiku.

• Izteikt priekšlikumus darba samaksas sistēmas uzlabošanai uzņēmumā.

• Veikt materiālo vērtību uzskaiti un inventarizāciju, izmantojot datorprogrammas.

• Analizēt saimniecisko darbību un piedalīties uzņēmuma attīstības plānošanā.

• Sastādīt un noformēt līgumus un preču pavaddokumentus, lietvedības dokumentus.

• Ievērot darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu prasības, profesionālās un vispārējās ētikas principus, vides, darba aizsardzības un higiēnas prasības, ugunsdrošības noteikumus.

• Pārvaldīt vismaz vienu svešvalodu profesionālās saziņas līmenī.

• Sniegt pirmo palīdzību.

Galvenās tēmas
 • Tirgzinības un reklāma
 • Tirdzniecības darba organizēšana
 • Tirdzniecības iekārtas
 • Prečzinības
 • Komercdarbības pamati
 • Grāmatvedības pamati un nodokļu sistēma
 • Datormācība
 • Darba likumdošana un darba  aizsardzība
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Saskarsmes psiholoģija
 • Lietvedība
 • Profesionālā svešvaloda (angļu valoda)
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Datortehnikas komplekts ar interneta pieslēgumu (pēc nepieciešamības)

Kopējais stundu skaits
960
Teorija (klātiene)
336
Praktiskie darbi (klātiene)
384
Kvalifikācijas prakse
240
Noslēguma pārbaudījums
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
Saules iela 38, Daugavpils, LV-5401
Raiņa iela 13, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601
P. Miglinīka iela 34A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
Īstenošanas periods (nedēļās)
52
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
1220.00
Līdzmaksājums, €
61.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas