Pārlekt uz galveno saturu

Komerczinības (Komercdarbinieks ar specializāciju agrārā sektora komercdarbinieks)

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

 ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (klātiene/neklātiene/kvalifikācijas prakse)
 • Pamatā mācības paredzētas klātienē
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2022. septembrī/oktobrī
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

 IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS VEIDI:

 • Profesionālās tālākizglītības programma sniedz iespēju iegūt profesiju jeb profesionālo kvalifikāciju. Mācību laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās iemaņas tiek nostiprinātas kvalifikācijas praksē
 • Profesionālās pilnveides izglītības programma sniedz iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes
 • Studiju kurss ir augstskolas vai koledžas studiju programmas daļa
Izglītības iestāde
Smiltenes tehnikums
Nozare
Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Bez priekšzināšanām
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti
 • Piedalīties tirgus pētījumos, analizēt un interpretēt tos.
 • Sekot līdzi agrārā sektora tirgus izmaiņām.
 • Uzraudzīt konkurentus un noteikt uzņēmuma un produkta konkurētspējas priekšrocības.
 • Noteikt uzņēmuma tirgus daļu, segmentēt tirgu.
 • Noteikt mērķa tirgu un produkta pozīciju tirgū.
 • Noteikt un izvērtēt iepirktās un pārstrādātās produkcijas optimālos sadales kanālus, pārdošanas vietas un metodes.
 • Organizēt un kontrolēt lauksaimniecības produkcijas sagatavošanu pārdošanai.
 • Izprast un lietot cenu stratēģiju.
 • Izstrādāt cenu piedāvājumus.
 • Pārdot lauksaimniecības produkciju.
 • Izstrādāt un novērtēt uzņēmuma produktiem atbilstošu virzīšanas politiku tirgū un veicināt uzņēmuma atpazīstamību.
 • Izstrādāt piedāvājumus iepirkumiem.
 • Izveidot piegādātāju datubāzi, analizējot un izvērtējot resursu piegādes avotus.
 • Izstrādāt sagādes un pārstrādātās produkcijas piegādes maršrutus.
 • Nepieciešamības gadījumā, izvērtējot pakalpojuma kvalitāti, sadarboties ar kravas pārvadātāju ārpakalpojuma sniedzējiem.
 • Novērtēt izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi vai sagādi.
 • Pieņemt, izsniegt un uzraudzīt materiālās vērtības un veikt inventarizāciju.
 • Pārraudzīt produktu pārvietošanas un uzglabāšanas noteikumus un termiņu ievērošanu.
 • Koordinēt pārstrādes tehnoloģiskos procesus, ievērojot tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijas noteikumus.
 • Noteikt un kontrolēt pārstrādei nepieciešamo resursu izlietojumu.
 • Veidot agrārajam sektoram atbilstošu sortimentu.
 • Analizēt un kontrolēt preču krājumus.
 • Piedalīties kvalitātes vadības standartu izstrādē un ieviešanā, ievērot tos.
 • Veidot un uzturēt sadarbību ar klientu, nodrošināt atgriezenisko saiti un sekot līdzi līgumsaistību izpildei.
 • Ievērot komercinformācijas konfidencialitāti.
 • Izstrādāt un demonstrēt klienta vajadzībām atbilstošu piedāvājumu, organizēt degustāciju.
 • Izstrādāt darba plānu un darba grafikus.
 • Pārzināt darba samaksas sistēmu uzņēmumā.
 • Sastādīt un noformēt līgumus, preču pavaddokumentus un citus lietvedības dokumentus.
 • Analizēt saimniecisko darbību un piedalīties uzņēmuma attīstības plānošanā.
 • Sagatavot atskaites un citu nepieciešamo informāciju uzņēmuma vadībai.
 • Ievērot darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu prasības.
 • Sazināties valsts valodā.
 • Strādāt komandā.
 • Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.
 • Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un svešvalodā.
 • Ievērot darba aizsardzības un higiēnas prasības.
 • Nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību.
 • Veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.
 • Ievērot ugunsdrošības noteikumus.
Galvenās tēmas

Uzņēmuma darbības pamatprocesi; preču un pakalpojumu iepirkšana; preču un pakalpojumu pārdošana; preču uzskaite un dokumentēšana; uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde; biroja darba nodrošināšana; budžeta izstrāde; tirgus un klienti; prakse komercdarbībā; biznesa plāna izstrāde; agrārās ražošanas procesu organizēšana; sabiedrības un cilvēka drošība; informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; valodas, kultūras izpratne un izpausmes; izvēles modulis (viens no piedāvātajiem četriem variantiem): 1. - darbs tirdzniecības uzņēmuma noliktavā, 2. - darbs ražošanas uzņēmuma noliktavā, 3. - augu aizsardzības līdzekļu lietošana, 4. - mazā uzņēmuma darba vadīšana. 

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Materiāltehniskais nodrošinājums dalībai tiešsaistes nodarbībās - interneta pieslēgums, dators (vai cita piemērota viedierīce), mikrofons, vēlama kamera. Plānots izmantot tiešsaistes platformu Microsoft Teams, īstenojot daļu no izglītības programmas teorētiskās daļas attālināti.

Kopējais stundu skaits
960
Teorija (klātiene)
288
Praktiskie darbi (klātiene)
432
Kvalifikācijas prakse
240
Noslēguma pārbaudījums
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
Kalnamuiža 10, Kalnamuiža, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729
Īstenošanas periods (nedēļās)
50
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
1220.00
Līdzmaksājums, €
61.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas