Pārlekt uz galveno saturu

Kokizstrādājumu izgatavošana (Būvizstrādājumu galdnieks)

Pieteikšanās izglītības programmām 8.kārtā ir noslēgusies, šobrīd uz tām vairs nevar pieteikties.

Nākamā pieteikšanās kārta provizoriski tiek plānota 2023. gada aprīlī.

Izglītības iestāde
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Nozare
Kokrūpniecība
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Piešķiramā kvalifikācija (PKL līmenis)
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

1.Patstāvīgi izvērtēt un izprast būvizstrādājuma izgatavošanas darba uzdevumu, kā arī plānot secīgu tehnoloģiskā procesa izpildi.

2. Racionāli izvērtēt darba metodes atbilstoši būvizstrādājuma izgatavošanas darba uzdevumam, organizēt būvizstrādājuma izgatavošanas procesu.

3.Izvēlēties un sagatavot darbam atbilstošas kokapstrādes darbmašīnas un griezējinstrumentus.

4.Patstāvīgi veikt mērījumus būvobjektā un pārbaudīt vietas faktisko atbilstību būvprojektam.

5.Izstrādāt būvizstrādājuma tehnisko zīmējumu, rasējumu.

6.Maketēt sarežģītu būvizstrādājumu, izmantojot dažādus materiālus.

7. Patstāvīgi aprēķināt būvizstrādājumu izgatavošanai nepieciešamo materiālu patēriņu un tā izmaksas, izveidot būvizstrādājuma izgatavošanas laika grafiku.

8.Orientēties būvizstrādājumu izgatavošanai izmantojamos masīvkoksnes materiālos, to sortimentā, no koksnes atvasinātos materiālos un nekoksnes materiālos.

9.Pamatoti izvēlēties būvizstrādājumu izgatavošanai piemērotus materiālus un pasūtīt tos.

10.Izvērtēt materiālu kvalitātes atbilstību tehnoloģiskā risinājuma, būvizstrādājuma konstruktīvajām un estētiskajām prasībām.

11.Izvēlēties, izgatavot un komplektēt nepieciešamos palīglīdzekļus un palīgmateriālus, stiprinājumus un furnitūru būvizstrādājuma izgatavošanas procesam.

12.Izgatavot būvdetaļu sagataves, izmantojot kokapstrādes darbmašīnas un elektriskos rokas instrumentus.

13.Izgatavot būvdetaļas atbilstoši darba rasējumam, izmantojot darbmašīnas, elektriskos un nemehanizētos rokas instrumentus.

14.Veikt būvdetaļu savstarpēju saderības pārbaudi kopsalikumā.

15.Iestrādāt būvizstrādājumā citus tur paredzētos mehānismus, detaļas un stikla izstrādājumus, ievērojot tehnoloģiskās prasības.

16.Veikt būvizstrādājuma gala montāžu, izmantojot atbilstošus materiālus un instrumentus.

17.Veikt būvizstrādājuma virsmas apdari, pielietojot dažādas virmas apdares materiālu uzklāšanas metodes.

18. Sagatavot būvizstrādājumu transportēšanai atbilstoši tā specifikai un izvēlētajam transportēšanas veidam.

19.Izvērtēt montāžas vietas atbilstību būvizstrādājuma uzstādīšanai.

20.Veikt būvizstrādājuma gala montāžu, iestrādi un siltumizolēšanu būvobjektā, izmantojot drošus darba paņēmienus.

21.Vizuāli novērtēt paveikto un izvērtēt nepieciešamos papildinājumus.

22.Novērtēt būvizstrādājuma bojājuma cēloņus, labošanas darbu apjomu, to novēršanas iespējas un novērst bojājumus.

23. Sazināties un lietot profesionālo terminoloģiju vienā svešvalodā.

24.Atbildīgi lietot ergonomiskus darba paņēmienus un atbilstošu inventāru.

25.Veikt darba uzdevumus, ievērojot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības prasības un sniegt pirmo palīdzību.

26.Ievērot uzņēmuma darba tiesiskās attiecības un darba iekšējās kārtības noteikumus.

27.Lietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas darba uzdevuma veikšanai.

28.Patstāvīgi plānot laiku veicot uzdevumu individuāli vai komandā, efektīvi iesaistīties komandas darbā un sekmīgi sadarboties darba kolektīvā.

29.Ievērot vides aizsardzības prasības, atbildīgi strādājot ar koksnes aizsardzības līdzekļiem.

Galvenās tēmas
 • Kokrūpniecības nozares uzņēmuma pamatprocesi
 • Individuālu (vienkāršu) koka izstrādājumu izgatavošana
 • Nemehanizēta koksnes līmēšana
 • Koka izstrādājumu nemehanizēta apdare
 • Koksnes mehāniskā apstrāde
 • Koksnes mehāniskās apstrādes organizācija
 • Mehanizēta koksnes līmēšana 
 • Detaļu izgatavošana ar datorizētām kokapstrādes iekārtām
 • Dekoratīvu koka izstrādājumu elementu izgatavošana
 • Koka izstrādājumu mehanizēta apdare
 • Būvizstrādājumu izgatavošanas procesa plānošana
 • Būvizstrādājumu izgatavošana
 • Kokapstrādes griezējinstrumentu apkope vai Materiālu un pakalpojumu sagāde kokapstrādes uzņēmumā vai Konstruēšana ar speciālajām datorprogrammām
 • Sabiedrības un cilvēka drošība 
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Zaļās prasmes
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Stacionārais vai portatīvais dators ar pieeju internetam, Web kameru, austiņām un mikrofonu.

Kopējais stundu skaits
960
Teorija (klātiene)
284
Praktiskie darbi (klātiene)
436
Kvalifikācijas prakse
240
Noslēguma pārbaudījums
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
Valmieras iela 19, Cēsis, Cēsu nov.
Īstenošanas periods (nedēļās)
52
Plānotais mācību norises laiks
 • jaukts
Mācību cena, €
1744.60
Līdzmaksājums, €
87.23
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas