Pārlekt uz galveno saturu

Gaļas produktu ražošana (Gaļas produktu izgatavotājs)

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

 ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (klātiene/neklātiene/kvalifikācijas prakse)
 • Pamatā mācības paredzētas klātienē
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2022. septembrī/oktobrī
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

 IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS VEIDI:

 • Profesionālās tālākizglītības programma sniedz iespēju iegūt profesiju jeb profesionālo kvalifikāciju. Mācību laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās iemaņas tiek nostiprinātas kvalifikācijas praksē
 • Profesionālās pilnveides izglītības programma sniedz iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes
 • Studiju kurss ir augstskolas vai koledžas studiju programmas daļa
Izglītības iestāde
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"
Nozare
Pārtikas rūpniecība
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Piešķiramā kvalifikācija (PKL līmenis)
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatprasmes datorlietošanā.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

1. Izprot un ievēro labas higiēnas prakses vadlīnijas gaļas produktu izgatavošanā;

2. sensori (organoleptiski) novērtē gaļas produktu izgatavošanā nepieciešamo resursu daudzumu un to kvalitāti plānotā pasūtījuma izpildei;

3. racionāli iekārto darba vietu un izgatavo gaļas produktus;

4. izgatavo gaļas produktus atbilstoši uzņēmuma noteiktajām tehnoloģiskajām prasībām;

5. sagatavo un lieto tehnoloģiskās iekārtas, instrumentus un aprīkojumu atbilstoši to funkcijām gaļas produktu izgatavošanas procesā;

6. lieto atbilstošus tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus;

7. pielāgojas izmaiņām uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmā, tai skaitā jaunu tehnoloģiju ieviešanā, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma pilnveidošanas gadījumā;

8. pilnveido profesionālas prasmes, izvērtē un radoši izmanto pieredzi gaļas produktu izgatavošanā;

9. zina un ievēro marķēšanas principus;

10. seko līdzi aktuālajām tendencēm un jaunākajām tehnoloģijām gaļas produktu izgatavošanā, izmantojot dažādus informatīvos avotus un informācijas tehnoloģijas;

11. veic darbu patstāvīgi vai grupā un uzņemas atbildību par sava darba rezultātu;

12. ievēro profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus;

13. ievēro saskarsmes pamatprincipus sadarbībā ar klientiem un kolēģiem;

14. ievēro darba tiesisko attiecību normas;

15. izmanto individuālos darba aizsardzības līdzekļus, ievēro elektrodrošības, ugunsdrošības prasības un uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus;

16. sniedz pirmo palīdzību;

17. ievēro vides aizsardzības prasības un veic darba pienākumus, nekaitējot videi;

18. sazinās valsts valodā;

19. izprot pārtikas aprites normatīvajos aktos lietotos jēdzienus un definīcijas, un gaļas produktu izgatavošanas procesu profesionālo terminoloģiju.

Galvenās tēmas

1. Labas higiēnas un ražošanas prakses nodrošināšanas gaļas ieguvē un pārstrādē.

2. Gaļas ieguvē un gaļas pārstrādē izmantojamo iekārtu un aprīkojuma un uzturēšana.

3. Prakses gaļas ieguves/pārstrādes uzņēmumā.

4.Palīglīgizejvielu un materiālu sagatavošana gaļas produktu ražošanā.

5. Gaļas konservu un gaļas kulinārijas  produktu ražošana.

6. Desu ražošana: Desu gaļas masas sagatavošana. 

7. Gaļas kūpinājuma ražošana.

8. Gaļas produktu izgatavotāja prakse.

9. Gaļas pelmeņu ražošana.

10. Bioloģiskās gaļas produktu ražošanu.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Izglītības iestādes rīcībā ir atbilstoša materiāli tehniskā bāze, kas nepieciešama izglītības programmas īstenošanai.

Kopējais stundu skaits
640
Teorija (klātiene)
251
Praktiskie darbi (klātiene)
149
Kvalifikācijas prakse
240
Noslēguma pārbaudījums
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035
Sporta iela 1, Preiļi, Preiļu nov.
Augusta Deglava iela 41A, Rīga, LV-1035
Pils iela 23A, Rēzekne, LV-4601
Īstenošanas periods (nedēļās)
40
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • darba dienās, darba laikā
 • jaukts
Mācību cena, €
952.00
Līdzmaksājums, €
47.60
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda