Pārlekt uz galveno saturu

Digitālie rīki Jira, Confluence un Trello Agile projektu vadībai

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Profesionālās tālākizglītības centrs "FITA"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 6
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Prasmes strādāt ar biroja programmatūru.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Pēc veiksmīgas izglītības programmas apgūšanas dalībnieks būs spējīgs:1. pielietot Jira, Confluence un Trello, projekta komandas dalībnieku sadarbībai un informācijas pieejamībai;2. izstrādāt projekta plānu, sadalot to atsevišķos projekta uzdevumos un piešķirot resursus uzdevumu izpildei ar Ganta diagrammas palīdzību;3. veidot projekta piegādes sprintus Confluence vidē;4. pielietot paņēmienus projekta risku noteikšanai un veidot rīcības plānus to vadībai un mazināšanai;5. veidot projekta komunikācijas plānu Confluence vidē;6. pielietot Ganta diagrammu uzdevumu un resursu plānošanai;7. veidot uzdevumus projektu komandai un pārdalīt tos nepieciešamības gadījumā, izmantojot Jira;8. kontrolēt projekta izpildes gaitu, produkta piegādes, laika un finanšu resursus, izmantojot Jira;9. veidot informācijas pārskatus visām iesaistītām pusēm, ziņojot par projekta progresu, izmaksām, sasniegumu grafiku, kvalitātes kontroli, prioritātēm, risku novēršanas pasākumiem, izmaiņām projekta specifikācijās, izmantojot Trello10. pārvaldīt ārējos līgumiskos resursus, lai sasniegtu projekta mērķus, izmantojot Confluence;11. optimizēt projektu portfeļa grafikus un mērķus, panākot vienprātību par ieinteresēto personu prioritātēm;12. optimizēt darbības un resursus, izmantojot Jira;13. vadīt un uzraudzīt attiecības komandā, izmantojot Trello;14. organizēt ikdienas projekta komandas sanāksmes, izmantojot Trello;15. plānot un veikt projekta noslēguma aktivitātes un atbrīvot projekta resursus, izmantojot Confluence.

Galvenās tēmas

1. Jira, Confluence un Trello darba vides sagatavošana.2. Projekta plānošana, izmantojot Ganta diagrammas un Confluence rīkus.3. Projekta sadarbības vides sagatavošana Jira, Confluence un Trello vidēs.4. Risku pārvaldība, izmantojot Confluence.5. Projekta komandas vadīšana, izmantojot Jira un Trello rīkus.6. Projekta kontrole, izmantojot Ganta diagrammas, Jira un Confluence rīkus.7. Projekta pārskatu sagatavošana un informācijas pieejamības nodrošināšana visām iesaistītām pusēm, izmantojot Confluence un Trello rīkus.8. Ārējo līgumisko resursu pārvaldīšana, izmantojot Confluence vidi.9. Projekta noslēgšana un projekta resursu atbrīvošana, izmantojot Ganta diagrammas, Jira un Confluence rīkus.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, stabils interneta pieslēgums, mācību programmas apguvei nepieciešamo programmatūru (Jira, Confluence, Trello, Teams) uz mācību laiku nodrošina izglītības iestāde.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
28
Praktiskie darbi (klātiene)
132
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
Īstenošanas periods (nedēļās)
10-20
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas