Pārlekt uz galveno saturu

Digitālās prasmes finanšu vadībā

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Latvijas Universitāte
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Programmas dalībniekam jābūt prasmēm datora, interneta pārlūkprogrammu un MS Office (Word, Excel) lietošanā. Prasme pieslēgties un piedalīties tiešsaistes nodarbībā caur Zoom vai MS Teams platformu.
Programmas apguvei nav nepieciešama pieredze vai iepriekšējās zināšanas finanšu vadībā.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Zināšanas:

1. spēj parādīt zināšanas par programmnodrošinājumu datu apstrādei un to analīzei;

2. spēj parādīt zināšanas par risinājumiem uzņēmumu informācijas sistēmās un MS Excel izmantošanas iespējām pašizmaksas aprēķiniem, budžetu sastādīšanai, apgrozāma kapitāla vadīšanai un lēmumu pieņemšanai;

3. spēj parādīt zināšanas par MS Excel izmantošanas iespējām biznesa vērtības noteikšanai, uzņēmumu iegādes (apvienošanās) atspoguļošanai finanšu pārskatos;

4. spēj parādīt zināšanas par inovatīviem finansēšanas instrumentiem un risinājumiem biznesa vērtības palielināšanai modernā digitālā biznesa vidē;

Prasmes:

5. spēj pielietot PowerPivot un Power BI datu analīzē un publicēšanā;

6. spēj analītiski aprakstīt uzkrātos finanšu datus, formulēt problēmas, sniegt to risinājumus;

7. spēj pielietot dažādas finanšu datu grupēšanas, analīzes un pārskatu sastādīšanas metodes MS Excel vidē;

8. spēj, izmantojot MS Excel vidi, pielietot finanšu budžetu sastādīšanas metodes, uzņēmumu vērtības noteikšanas un informācijas par to iegādi atspoguļošanu finanšu pārskatos metodes, kā arī kapitālieguldījumu efektivitātes izvērtēšanas dažādas metodes;

9. spēj pieņemt finanšu lēmumus biznesa vērtības palielināšanai;

Kompetences:

10. spēj atrast un apstrādāt datus un informāciju, pārlūkot digitālo saturu, meklēt un filtrēt datus uzņēmuma vai organizācijas finanšu un statistiskās atskaišu sagatavošanai, izmantojot digitālus risinājumus;

11. spēj izvērtēt un pārvaldīt digitālos datus un informāciju, izmantot digitālās datu bāzes uzņēmuma vai organizācijas finanšu stāvokļa novērtēšanai;

12. spēj atrisināt problēmu situācijas digitālajā vidē finanšu plānošanas, ieguldījumu iespēju jomā, izstrādāt ieteikumus un priekšlikumus, balstoties uz iegūtiem rezultātiem;

13. spēj noteikt uzņēmuma vērtību un pieņemt finanšu lēmumus biznesa vērtības palielināšanai;

14. spēj strādāt ar dažādiem datu vizualizācijas un analīzes rīkiem un programmām risinot finanšu vadības problēmas;

15. spēj radoši lietot digitālās tehnoloģijas, identificēt trūkstošās digitālās kompetences, veikt digitālo transformāciju uzņēmumā.

Galvenās tēmas
 • Finanšu datu apstrādes un apkopošanas risinājumi uzņēmuma informācijas sistēmās;
 • Datu analīze un prognozēšana, izmantojot MS Excel;
 • Sērijveidu finanšu dokumentu  un liela apjoma finanšu dokumentu sagatavošana (MS Word).
 • Pašizmaksas noteikšanas risinājumi uzņēmuma informācijas sistēmās;
 • Finanšu un funkcionālo budžetu sastādīšanas risinājumi  uzņēmuma informācijas sistēmās;
 • MS Excel rīku izmantošana ilgtermiņa ieguldījumu datu analīzē  un lēmumu pieņemšanā;
 • MS Excel pielietojums pārskatu izveidei un situāciju analīzē;
 • Datu apstrāde un vizualizācijas rīki finanšu vadībā;
 • Finanšu pārvaldības procesu digitalizācija un automatizācija;
 • MS Excel rīku izmantošana kreditēšanā;
 • Finanšu un klientu datu apstrāde biznesa vērtības palielināšanai ar Power BI rīkiem;
 • Uzņēmuma vērtības noteikšana, izmantojot diskontētas naudas plūsmas metodi;
 • Uzņēmumu iegādes un apvienošanas mērķi un vērtības noteikšana, darījumu rezultātu atspoguļošana finanšu pārskatos;
 • Datu analīzes un resursu vadības digitālie risinājumi;
 • ES fondi uzņēmuma digitālai transformācijai un inovatīvie biznesa organizēšanas veidi;
 • Uzņēmuma informāciju sistēmas izvēle biznesa procesu risinājumiem;
 • Praktiskas nodarbības finanšu datu apstrādē un vizualizācijā (MS Excel).  
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

1) Dators ar ātrgaitas interneta pieslēgumu;

2) Nodrošināta iespēja darba datorā brīvi instalēt MS Offise programmas;

3) Datoram jābūt aprīkotam ar funkcionējošu kameru un mikrofonu (ja datorā tie nav iebūvēti, tad nepieciešams papildus pievienot austiņas/mikrofonu un kameru).

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
27
Praktiskie darbi (klātiene)
133
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Aspazijas bulvāris 5, Rīga, LV-1050
Īstenošanas periods (nedēļās)
14-16
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas