Pārlekt uz galveno saturu

Digitālās grafikas pamati: Inkscape un Canva

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Biznesa augstskola Turība
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Studiju programmas nosaukums
Profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība”
Izglītības dokuments
Apliecība par studiju kursa apguvi
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
-
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

STUDIJU KURSA MĒRĶIS:

Studiju kursa mērķis ir dot iespēju apgūt digitālās grafikas veidošanas pamatus vektorgrafikas rediģēšanas programmā Inkscape un tiešsaistes maketēšanas platformā Canva.

STUDIJU KURSA UZDEVUMI:

• Attīstīt spējas saplānot maketa izveides darba procesu, izvēloties katram posmam piemērotāko lietojumprogrammu un rīkus. • Iemācīties izstrādāt vektorgrafikas objektus atbilstoši paraugam, darba uzdevumam un tehniskajām prasībām.• Iemācīties izstrādāt maketu atbilstoši paraugam, darba uzdevumam un tehniskajām prasībām.

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI:

Zināšanas:

• Par digitālās grafikas objektiem, to elementiem un attiecībām maketā.• Par Inkscape darba vidi un galvenajiem rīkiem.• Par vektorgrafikas objektiem un to rediģēšanas iespējām.• Par logotipu veidiem, lietojumu un tehniskajām prasībām.• Par Canva darba vidi un galvenajiem rīkiem.• Par vektorgrafikas un rastra grafikas objektu importēšanu un rediģēšanu.• Par sociālo tīklu postu veidiem, saturu un izstrādes procesu.• Par infografikas veidiem, elementiem un izstrādes procesu.

Prasmes:• Spēt atpazīt digitālās grafikas objektus un noteikt to attiecības maketā.• Spēt izmantot galvenos Inkscape rīkus vektorgrafikas objektu izveidē.• Spēt izveidot, rediģēt un saglabāt vektorgrafikas objektus.• Spēt izveidot logotipu atbilstoši paraugam un tehniskajām prasībām.• Spēt izmantot galvenos Canva rīkus maketa izveidē.• Spēt importēt un rediģēt vektorgrafikas un rastra grafikas objektus.• Spēt izveidot sociālo tīklu postu maketus atbilstoši paraugam.• Spēt izveidot infografikas maketus atbilstoši paraugam.

Kompetences:• Spēja saplānot maketa izveides darba procesu, izvēloties katram posmam piemērotāko lietojumprogrammu un rīkus. • Spēja izstrādāt vektorgrafikas objektus atbilstoši paraugam, darba uzdevumam un tehniskajām prasībām.• Spēja izstrādāt maketu atbilstoši paraugam, darba uzdevumam un tehniskajām prasībām.

Galvenās tēmas

STUDIJU KURSA SATURS: 

1. Digitālās grafikas objekti, to elementi un attiecības maketā2. Vektorgrafikas rediģēšanas programma Inkscape: darba vide un galvenie rīki3. Vektorgrafikas objektu izveide un rediģēšana4. Vektorgrafikas praktikums: logotipi 5. Tiešsaistes maketēšanas platforma Canva: darba vide un galvenie rīki6. Vektorgrafikas objektu importēšana un rediģēšana7. Rastra grafikas objektu importēšana un rediģēšana8. Maketēšanas praktikums: sociālo tīklu posti9. Maketēšanas praktikums: infografika

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Nepieciešams dators ar webkameru, mikrofonu, interneta pieslēgumu, pārlūks Mozilla Firefox, Google Chrome vai Microsoft Edge. Skandas vai mobilais tālrunis ar Android vai iOS operētājsistēmu un Mozilla Firefox vai Google Chrome pārlūku. Ļoti ieteicams otrs monitors vai otrs dators.

Kopējais stundu skaits
80
Kontaktstundas
32
Patstāvīgais darbs
48
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
8-10
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • darba dienās, darba laikā
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas