Pārlekt uz galveno saturu

Digitālā satura veidošana un informācijas apstrāde

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Daugavpils Universitāte
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Digitālo kompetenču līmenis
Pamatlīmenis 2
Studiju programmas nosaukums
Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Bioloģija"
Izglītības dokuments
Apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Datora lietošanas pamatzināšanas
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Zināšanas:

1. Pārzina digitālo vidi - internets, e-pasts, tiešsaistes portāli, informācijas meklēšana un atlasīšana (t.sk. pēc ticamībās pakāpes).

2. Pārzina digitālā satura autortiesību un licenču noteikumus.

3. Pārzina personas datu aizsardzības pamatus.

4. Pārzina teksta veidošanas un noformēšanas, datu apstrādes, prezentāciju veidošanas programmatūru.

5. Pārzina mākonglabātuves tehnoloģijas.

Prasmes:

6. Prot veikt meklēšanu pēc noteiktiem kritērijiem un izvērtēt atrastos rezultātus.

7. Prot pielietot zināšanas par personas datu aizsardzības aspektiem ikdienas dzīvē.

8. Prot uzglabāt, organizēt, atgūt un veidot, rediģēt vienkāršu digitālo saturu vienkāršos formātos.

9. Prot atvērt, strādāt, rediģēt, koplietot dažādā veida digitālos dokumentus un datnes.

10. Prot identificēt veidus, kā aizsargāt savas ierīces un digitālo saturu.

11. Prot noformēt lietišķus dokumentus, veikt aprēķinus datu tabulās, veikt datu analīzi un rezultātu vizualizāciju.

12. Prot parādīt prasmes, lietot mākoņglabātuves programmatūru.

Kompetences:

13. Iekļaujas diskusijās par informācijas apstrādes veidiem darbā/mācībās un par digitālo tehnoloģiju pielietojumu ikdienas dzīvē.

14. Prot atpazīt populārākos ofisa un mākoņglabātuves programmatūras līdzekļus.

Galvenās tēmas

1. Informācijas meklēšana, portālu izmantošanas pamati, informācijas filtrēšana un meklēšana pēc noteiktiem kritērijiem un atslēgvārdiem.

2. Meklētās informācijas ticamības izvērtēšana.

3. Ievads vispārīgā datu aizsardzības regulā.

4. Programmnodrošinājuma veidi, licencēšanas un autortiesību noteikumi.

5. Bezmaksas programmnodrošinājums un to pielietošana informācijas apstrādē.

6. Programmnodrošinājuma izmantošana teksta veidošanā un noformēšanā.

7. Programmnodrošinājuma izmantošana datu apstrādē.

8. Programmnodrošinājuma izmantošana prezentāciju veidošanā.

9. Mākoņglabātuves izmantošanas pamati.

10. Mākoņglabātuves un datņu kopīgošana.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators ar interneta pieslēgumu

Kopējais stundu skaits
80
Kontaktstundas
32
Patstāvīgais darbs
48
Noslēguma pārbaudījums
Praktiskais uzdevums
Īstenošanas vietas
Parādes iela 1, Daugavpils, LV-5401
Īstenošanas periods (nedēļās)
6-8
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas