Pārlekt uz galveno saturu

Daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektu vadība

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Profesionālās tālākizglītības centrs "Pārvaldnieku izglītības iestāde"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Datorprasmes laba lietotāja līmenī.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības procesā nodrošināt iespējas apgūt:

1. izpratni par projekta jēdzienu un projekta dzīves ciklu;

2. zināšanas par projekta finansēšanas avotiem un prasmi piesaistīt tos;

3. kvalitātes novērtēšanas metodes un prasmi pielietot tās praksē;

4. zināšanas par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) projektu vadības kārtību, izmantojot informācijas tehnoloģijas un pārzinot to praktisko pielietojumu;

5. zināšanas un prasmes par daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulču un aptauju rīkošanas īpatnībām elektroniskajā vidē, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS);

6. prasmes izvēlēties projekta piegādātājus un izpildītājus, pielietojot Elektronisko iepirkumu sistēmu (EIS), un uzraudzīt tos;

7. zināšanas un prasmes par DME projekta dokumentācijas sagatavošanu un noformēšanu digitālajā vidē;

8. projektu prezentāciju veidošanas procesu, vēstījumu un pasniegšanu;

9. zināšanas par populārākajām prezentācijas programmām, to īpatnībām, par jaunākajām tendencēm prezentāciju un aptauju veidošanā;

10. prasmi izmantot projektu prezentācijās dažādus digitālos rīkus;

11. publiskas uzstāšanās un prezentēšanas prasmes.

Galvenās tēmas

Normatīvo aktu regulējums projektu vadībā.

Ievads projektu vadībā.

Projekta dzīves cikls.

Projekta finansēšanas iespējas (finansējuma piesaiste).

Projekta prezentācija.

Projekta gaitas novērtēšana.

Mājas kopsapulces rīkošana un kopības lēmuma pieņemšana projekta vadības procesā.

Tehniskās dokumentācijas izstrāde, darbības Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Piegādātāju, izpildītāju atlase un uzraudzība, darbības Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).

Projekta dokumentācija, tās noformēšana digitālajā vidē.

AGILE.

SCRUM ietvars.

LEAN metodes.

KANBAN metodes izmantošanas digitālie rīki projektu vadībā.

Prezentācija, tās veidošanas process.

Interaktīvi elementi prezentācijās.

Google iespējas.

Microsoft PowerPoint.

Interaktīvo prezentāciju veidošana ar Sway.

Interaktīvo prezentāciju veidošana ar tiešsaistes rīku “Prezi”'.

Interaktīvas prezentācijas skaitliskas informācijas attēlošanai programmā Infogram.com.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Stacionārais vai portatīvais dators ar pieeju internetam

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
48
Praktiskie darbi (klātiene)
112
Noslēguma pārbaudījums
ieskaite
Īstenošanas vietas
Pils iela 14, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
Lomonosova iela 1 k-4, Rīga, LV-1019
Īstenošanas periods (nedēļās)
20
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
440.00
Līdzmaksājums, €
44.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas