Pārlekt uz galveno saturu

Datu apstrādes pamati ar Excel un PowerPoint

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Biznesa augstskola Turība
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Studiju programmas nosaukums
Profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība”
Izglītības dokuments
Apliecība par studiju kursa apguvi
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
-
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

STUDIJU KURSA MĒRĶIS: Kursa mērķis ir apgūt datu apstrādes pamatus, izmantojot MS Excel un PowerPoint.

STUDIJU KURSA UZDEVUMI: 1. Iegūt pamata zināšanas un prasmes datu apstrādē ar MS Excel un PowerPoint.2. Iegūt pamata zināšanas un prasmes datu ievadē un apstrādē atbilstoši dotajam paraugam, izmantojot MS Excel.3. Iegūt pamata zināšanas un prasmes formatēt, sakārtot un filtrēt datus, veikt datu validāciju.4. Iegūt pamata zināšanas un prasmes izveidot un izmantot datu tabulas, diagrammas, sīkdiagrammas, starpsummas, rakurstabulas, datu modeļus un rakursdiagrammas.5. Iegūt pamata zināšanas un prasmes izmantot funkcijas datu apstrādē un analīzē.6. Iegūt pamata zināšanas un prasmes ievietot MS Excel datus un diagrammas MS PowerPoint prezentācijā.

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI:

Zināšanas:

• Par MS Excel un MS PowerPoint komandrīkiem un darba vidi.• Par datu veidiem un struktūru.• Par datu ievades un ieguves veidiem.• Par datu tabulu izveidi un izmantošanu.• Par datu kārtošanu un filtrēšanu.• Par diagrammu veidiem (kolonu, joslu, sektoru, līniju, kombinētā u.c) un to izmantošanu.• Par diagrammu elementiem un to formatēšanu.• Par sīkdiagrammām un to izmantošanu.• Par atsauču veidiem un to izmantošanu formulās.• Par funkciju veidiem un to izmantošanu, t.sk. matemātiskās, statistiskās, datumu, uzmeklēšanas, finanšu, datu bāžu, loģiskās un nosacījumu funkcijas.• Par teksta datu apstrādi ar funkciju palīdzību.• Par starpsummu izmantošanu.• Par rakurstabulu izveidi, formatēšanu un izmantošanu.• Par datu modeļiem, to izveidi un izmantošanu.• Par rakursdiagrammām, to izveidi un formatēšanu.• Par nosacījumu analīzes komandrīkiem un to izmantošanu.• Par papildrīka Solver aktivizāciju un izmantošanu.• Par datu validāciju un kategoriju veidošanu.• Par interaktīva paneļa (dashboard) izveidi un izmantošanu.• Par MS Excel datu, tabulu un diagrammu pārnesi uz MS PowerPoint prezentāciju.• Par datu, tabulu un diagrammu (un to elementu) animācijas iespējām MS PowerPoint prezentācijā.

Prasmes:• Izvēlēties un pielāgot MS Excel un MS PowerPoint darba vidi atbilstoši uzdevumam. • Ievadīt datus manuāli, t.sk. izmantojot AutoFill un FlashFill, kā arī iegūt datus no datu failiem. • Formatēt datus - teksts, skaitļi, datumi, valūta utt.• Izveidot datu tabulas, sakārtot un filtrēt datus.• Izmantot nosacījumu formatēšanu.• Veidot un formatēt diagrammas.• Veidot un formatēt sīkdiagrammas.• Izvēlēties atbilstošu atsauces veidu izmantošanai formulā.• Izmantot dažādus funkciju veidus skaitlisko datu apstrādē un analīzē.• Apstrādāt teksta datus ar funkciju palīdzību.• Izmantot viena un vairāku līmeņu starpsummas.• Izveidot un modificēt rakurstabulas.• Izveidot un izmantot datu modeļus.• Izveidot un formatēt rakursdiagrammas.• Izmantot nosacījumu analīzes komandrīkus datu analīzē.• Aktivizēt un izmantot papildrīku Solver.• Veikt datu validāciju, izmantojot kategorijas.• Izveidot interaktīvu paneli MS darbgrāmatas ietvaros.• Ievietot MS Excel datus un diagrammas MS PowerPoint prezentācijā.• Animēt datus, tabulas un diagrammas (un to elementus) MS PowerPoint prezentācijā

Kompetences:• Veikt datu ievadi un apstrādi atbilstoši dotajam paraugam, izmantojot MS Excel.• Formatēt, sakārtot un filtrēt datus, veikt datu validāciju.• Izveidot un izmantot datu tabulas, diagrammas, sīkdiagrammas, starpsummas, rakurstabulas, datu modeļus un rakursdiagrammas.• Izmantot funkcijas datu apstrādē un analīzē.• Ievietot MS Excel datus un diagrammas MS PowerPoint prezentācijā.

Galvenās tēmas

STUDIJU KURSA SATURS:

1. MS Excel un MS PowerPoint komandrīki un darba vides.2. Datu veidi, struktūra, datu ievade un ieguve.3. Datu tabulas, datu kārtošana un filtrēšana.4. Diagrammu veidi (kolonu, joslu, sektoru, līniju, kombinētā u.c) un to elementi.5. Sīkdiagrammas.6. Atsauču veidi, to izmantošana formulās.7. Funkciju veidi un to izmantošana, t.sk. matemātiskās, statistiskās, datumu, uzmeklēšanas, finanšu, datu bāžu, loģiskās un nosacījumu funkcijas.8. Teksta datu apstrāde ar funkciju palīdzību.9. Starpsummas, rakurstabulas un datu modeļi.10. Rakursdiagrammas.11. Nosacījumu analīzes komandrīki.12. Papildrīks Solver.13. Datu validācija un kategorijas.14. Interaktīvie paneļi (dashboard).15. MS Excel datu, tabulu un diagrammu pārnese uz MS PowerPoint prezentāciju.16. Datu, tabulu un diagrammu (un to elementu) animācijas iespējas MS PowerPoint prezentācijā.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Nepieciešams dators ar webkameru, mikrofonu, interneta pieslēgumu, pārlūks Mozilla Firefox, Google Chrome vai Microsoft Edge. Skandas vai mobilais tālrunis ar Android vai iOS operētājsistēmu un Mozilla Firefox vai Google Chrome pārlūku. Ļoti ieteicams otrs monitors vai otrs dators.

Kopējais stundu skaits
80
Kontaktstundas
32
Patstāvīgais darbs
48
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
8-10
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • darba dienās, darba laikā
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas