Pārlekt uz galveno saturu

Būvniecība (Meliorācijas sistēmu būvtehniķis)

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

 ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (klātiene/neklātiene/kvalifikācijas prakse)
 • Pamatā mācības paredzētas klātienē
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2022. septembrī/oktobrī
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

 IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS VEIDI:

 • Profesionālās tālākizglītības programma sniedz iespēju iegūt profesiju jeb profesionālo kvalifikāciju. Mācību laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās iemaņas tiek nostiprinātas kvalifikācijas praksē
 • Profesionālās pilnveides izglītības programma sniedz iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes
 • Studiju kurss ir augstskolas vai koledžas studiju programmas daļa
Izglītības iestāde
Smiltenes tehnikums
Nozare
Būvniecība
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Piešķiramā kvalifikācija (PKL līmenis)
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Bez priekšzināšanām
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti
 • Raksturot būvniecības procesus.
 • Raksturot būvkomersantu klasifikāciju.
 • Raksturot galvenos būvdarbu veidus.
 • Piemērot būvnormatīvu prasības praktiskajā darbā.
 • Sadarboties ar būvuzņēmuma darbiniekiem būvdarbu veikšanā.
 • Izvērtēt ar būvdarbu veikšanu saistītos darba vides riska faktorus, pamatojoties uz ilgtspējīgas būvniecības pamatprincipiem.
 • Izstrādāt vienkāršu būvdetaļu un būvkonstrukciju savienojumu mezglu skices un tehniskos rasējumus, lietojot rasējumosizmantojamos apzīmējumus, norādes, būvniecības terminus un izstrādes principus.
 • Ievērot būvkonstrukciju mezglu skiču izpildes noteikumus.
 • Izskaidrot būvprojekta rasējumos, kas izstrādāti projektēšanas datorprogrammā, attēloto informāciju.
 • Lietot būvprojekta rasējumos attēloto informāciju.
 • Sagatavot kokmateriālus pagaidu koka konstrukciju darbiem.
 • Izvēlēties pagaidu koka konstrukciju izgatavošanai atbilstošus darba instrumentus, aprīkojumu un mehānismus.
 • Izgatavot pagaidu koka konstrukcijas.
 • Lietot ģeodēziskos instrumentus būvdarbu veikšanas procesā.
 • Nospraust būvelementus horizontālā un vertikālā plaknē.
 • Novērtēt veikto ģeodēzisko darbu precizitāti.
 • Sagatavot betona maisījumus, noteikt to sastāvdaļas.
 • Sagatavot darbam betona maisījuma sagatavošanas iekārtas un aprīkojumu.
 • Iepildīt betona masu veidnēs un grīdās.
 • Novērtēt izpildīto betonēšanas darbu kvalitāti.
 • Lasīt hidromelioratīvās būvniecības būvprojektu, tehniskās shēmas.
 • Lasīt hidromelioratīvās būvniecības darbu izpildes grafiku un noteikt veicamos uzdevumus.
 • Lasīt hidromelioratīvo darbu organizēšanas plānu un darbu veikšanas projektu.
 • Aizpildīt hidromelioratīvās būvniecības darba laika uzskaites veidlapas.
 • Aizpildīt hidromelioratīvās būvniecības izlietoto resursu uzskaites veidlapas.
 • Novērtēt un reģistrēt paveiktos hidromelioratīvos būvdarbus un pielietoto būvizstrādājumu apjomus.
 • Lasīt kartogrāfiskos un topogrāfiskos materiālus hidromelioratīvajā būvniecībā.
 • Atpazīst hidromelioratīvā būvobjekta ģeodēzisko pagaidu tīklu dabā.
 • Pielietot mērinstrumentus būvju parametru nospraušanā un kontrolē.
 • Izmantot būvprojektu un ģeodēziskā pamatojuma punktus būves parametru nospraušanai dabā.
 • Novērtēt mērījumu ticamību, atjaunot būves asu un parametru nospraudumus.
 • Izmantot mērījumus būves parametru aprēķināšanai un fiksēšanai dabā.
 • Noteikt darba vides riskus hidromelioratīvajā būvniecībā.
 • Pildīt darba drošības organizēšanas prasības hidromelioratīvajā būvniecībā.
 • Organizēt darba vietu atbilstoši darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasībām hidromelioratīvajā būvniecībā.
 • Identificēt negadījuma cēloņus hidromelioratīvo darbu veikšanā.
 • Izvēlēties drošus darba paņēmienus un atbilstošus darba aizsardzības līdzekļus hidromelioratīvo darbu veikšanā.
 • Attiecināt vides aizsardzības nosacījumus uz situāciju hidromelioratīvās būvniecības objektā un instruēt darbiniekus.
 • Identificēt vides apdraudējuma riskus objektā.
 • Lietot ietekmi uz vidi mazinošus pasākumus hidromelioratīvo darbu veikšanā.
 • Atbilstoši normatīviem aktiem organizēt atkritumu savākšanu.
 • Izmantot mērījumus būves parametru aprēķināšanai un fiksēšanai dabā.
 • Noteikt darba vides riskus hidromelioratīvajā būvniecībā.
 • Pildīt darba drošības organizēšanas prasības hidromelioratīvajā būvniecībā.
 • Organizēt darba vietu atbilstoši darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasībām hidromelioratīvajā būvniecībā.
 • Identificēt negadījuma cēloņus hidromelioratīvo darbu veikšanā.
 • Izvēlēties drošus darba paņēmienus un atbilstošus darba aizsardzības līdzekļus hidromelioratīvo darbu veikšanā.
 • Attiecināt vides aizsardzības nosacījumus uz situāciju hidromelioratīvās būvniecības objektā un instruēt darbiniekus.
 • Identificēt vides apdraudējuma riskus objektā.
 • Lietot ietekmi uz vidi mazinošus pasākumus hidromelioratīvo darbu veikšanā.
 • Atbilstoši normatīviem aktiem organizēt atkritumu savākšanu.
 • Novērtēt objekta stāvokli un analizēt darba uzdevumu.
 • Noteikt meliorācijas sistēmas objektu dabā.
 • Novērtēt meliorācijas sistēmas objekta stāvokli, infrastruktūru un ierobežojumus darbu veikšanai.
 • Sagatavot un pielietot pagaidu infrastruktūru un komunikācijas līdzekļus meliorācijas sistēmu būvobjektā.
 • Organizēt satiksmi meliorācijas sistēmu būvobjektā atbilstoši satiksmes organizēšanas prasībām.
 • Plānot un izvēlēties atbilstošu darbu tehnoloģiju, noteikt darbietilpību un nepieciešamo darbinieku kvalifikāciju meliorācijas sistēmu būvobjektā.
 • Sagatavot informāciju par nepieciešamajiem būvizstrādājumiem to piegādi un izvietošanu meliorācijas sistēmu būvobjektā.
 • Izvēlēties atbilstošu meliorācijas sistēmu būvdarbu veidus un būvizstrādājumus.
 • Pielietot un demonstrēt meliorācijas sistēmu būvdarbu izpildes paņēmienus un metodes.
 • Kontrolēt meliorācijas sistēmu būvdarbu izpildes procesu un pielietot kvalitātes pārbaudes metodes un paņēmienus.
 • Pielietot meliorācijas sistēmu tehniskā stāvokļa pārbaudes metodes un paņēmienus.
 • Noteikt izpildīto meliorācijas sistēmu būvdarbu neatbilstības un izvērtēt defektu novēršanas iespējas.
 • Novērtēt izpildīto meliorācijas sistēmu būvdarbu kvalitāti un noteikt izpildīto darbu uzlabošanas iespējas.
 • Novērtēt hidromelioratīvo stāvokli atbilstoši objekta izmantošanas mērķim.
 • Veicot apsekošanas darbus, novērtēt objekta hidromelioratīvo stāvokli atbilstoši zemes izmantošanas mērķim.
 • Identificēt meliorācijas sistēmas defektus pēc raksturīgām pazīmēm.
 • Atpazīt meliorācijas sistēmas defektu iespējamos cēloņus.
 • Organizēt melioratīvo sistēmu uzturēšanu.
 • Lietot un vadīt atbilstošas tehnikas vienības un darba rīkus meliorācijas sistēmu uzturēšanai.
Galvenās tēmas

Būvniecības procesi un būvdarbu veidi; tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde; pagaidu koka konstrukciju izgatavošana; ģeodēzisko darbu izpilde; betonēšanas pamati; darbs ar hidromelioratīvās būvniecības dokumentāciju; mērinstrumentu pielietošana hidromelioratīvajā būvniecībā; darba aizsardzība hidromelioratīvajā būvniecībā; vides aizsardzība hidromelioratīvajā būvniecībā; meliorācijas sistēmu būvdarbu sagatavošana; meliorācijas sistēmu būvdarbu izpilde; meliorācijas sistēmu uzturēšana; traktortehnikas vadīšana (TR2); sabiedrības un cilvēka drošība; sociālās un pilsoniskās prasmes; iniciatīva un uzņēmējdarbība; izvēles moduļi (divi no piedāvātajiem trīs variantiem): 1. -  mežu meliorācijas sistēmu ierīkošana un uzturēšana, 2. - kūdras ieguves vietas sagatavošana un ekspluatācija, 3. - apdzīvoto vietu meliorācijas sistēmu ierīkošana un ekspluatācija.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Materiāltehniskais nodrošinājums dalībai tiešsaistes nodarbībās - interneta pieslēgums, dators (vai cita piemērota viedierīce), mikrofons, vēlama kamera. Plānots izmantot tiešsaistes platformu Microsoft Teams, īstenojot daļu no izglītības programmas teorētiskās daļas attālināti.

Kopējais stundu skaits
960
Teorija (klātiene)
335
Praktiskie darbi (klātiene)
385
Kvalifikācijas prakse
240
Noslēguma pārbaudījums
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
Pils iela 8, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Īstenošanas periods (nedēļās)
50
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
1549.40
Līdzmaksājums, €
77.47
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas