Pārlekt uz galveno saturu

Būvniecība (Ceļu būvtehniķis)

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

 ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (klātiene/neklātiene/kvalifikācijas prakse)
 • Pamatā mācības paredzētas klātienē
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2022. septembrī/oktobrī
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

 IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS VEIDI:

 • Profesionālās tālākizglītības programma sniedz iespēju iegūt profesiju jeb profesionālo kvalifikāciju. Mācību laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās iemaņas tiek nostiprinātas kvalifikācijas praksē
 • Profesionālās pilnveides izglītības programma sniedz iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes
 • Studiju kurss ir augstskolas vai koledžas studiju programmas daļa
Izglītības iestāde
Smiltenes tehnikums
Nozare
Būvniecība
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Piešķiramā kvalifikācija (PKL līmenis)
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Bez priekšzināšanām
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti
 • Izprast būvprojektu, tehniskās shēmas un normatīvus.
 • Organizēt un īstenot ceļa izbūves būvdarbus atbilstoši būvprojektam, būvdarbu organizācijas projektam, citai tehniskajai dokumentācijai, ilgtspējīgas būvniecības principiem, noteiktajām kvalitātes un normatīvo aktu prasībām.
 • Pārzināt būvprojekta un vispārējo specifikāciju prasības materiāliem, kā arī konkrētajam ceļu būves projektam nepieciešamo pieejamo materiālu klāstam.
 • Komunicēt ar būvprojektā iesaistītajām personām, kā arī tā īstenošanā ieinteresētajām valsts un pašvaldību iestādēm, citām institūcijām.
 • Nodrošināt izpildāmo darbu gaitu atbilstoši projekta kalendārajam grafikam ar esošajiem darbaspēka, materiālu un tehniskajiem resursiem.
 • Nodrošināt kvalitātes prasību izpildi.
 • Piemērot specifikāciju prasības izmantotajiem materiāliem un konstruktīvajiem elementiem, kā arī izvēlēties tiem atbilstošas un piemērotas pārbaužu metodes.
 • Iedziļināties pabeigta ceļu būvobjekta vērtēšanas metodikā un tās lietošanā, lai nodrošinātu izpildītā darba objektīvu novērtējumu.
 • Iegūt nepieciešamo informāciju un to lietot praksē.
 • Lietot paraugu ņemšanas un pārbaužu izpildes procedūras.
 • Sagatavot nepieciešamo dokumentāciju ceļu būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.
 • Novērtēt pieļauto neatbilstību sekas, panākt neatbilstību novēršanu un pieņemt izlabotos būvdarbus.
 • Pārzināt kritiskas un nestandarta situācijas, kā arī pieņemt tajās nepieciešamos lēmumus.
 • Novērtēt darba aizsardzības riskus un organizēt preventīvus pasākumus to novēršanai.
 • Sniegt pirmo palīdzību.
 • Ievērot darba tiesisko attiecību normas.
 • Identificēt draudus vides aizsardzības jomā un organizēt savlaicīgus pasākumus to novēršanai.
 • Lietot drošus darba paņēmienus un ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.
 • Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.
 • Komunicēt, ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.
 • Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.
 • Sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.
Galvenās tēmas

Būvniecības procesi un būvdarbu veidi; pagaidu koka konstrukciju izgatavošana; sienu mūrēšana; tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde; virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana; ģeodēzisko darbu izpilde; betonēšanas pamati; būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana; ceļu būves darbu organizēšana; uzbērumu un ierakumu būvēšana; caurteku un tuneļu būvēšana; ceļu, ielu un laukumu segu konstrukciju būve; autoceļu aprīkojuma mazo konstruktīvo elementu būve; ceļu labiekārtošana un uzturēšana; satiksmes organizēšana un darba aizsardzība ceļu būvē; sabiedrības un cilvēka drošība; valodas, kultūras izpratne un izpausmes; iniciatīva un uzņēmējdarbība; izvēles moduļi (viens no trīs variantiem): 1. - zemes darbu organizēšana, 2. - tiltu konstrukciju būve, 3. - karjeru izstrāde un minerālmateriālu ražošana un asfalta ražošana.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Materiāltehniskais nodrošinājums dalībai tiešsaistes nodarbībās - interneta pieslēgums, dators (vai cita piemērota viedierīce), mikrofons, vēlama kamera. Plānots izmantot tiešsaistes platformu Microsoft Teams, īstenojot daļu no izglītības programmas teorētiskās daļas attālināti.

Kopējais stundu skaits
960
Teorija (klātiene)
300
Praktiskie darbi (klātiene)
420
Kvalifikācijas prakse
240
Noslēguma pārbaudījums
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
Pils iela 8, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Īstenošanas periods (nedēļās)
50
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
1549.40
Līdzmaksājums, €
77.47
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas