Pārlekt uz galveno saturu

Budžeta prognozēšana un vadības grāmatvedība digitālā vidē

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Banku augstskola
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 3
Studiju programmas nosaukums
Profesionālā bakalaura studiju programma "Finanses"
Izglītības dokuments
Apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamata prasmes darbā ar datoru un interneta pārlūka izmantošanā. Pamatzināšanas par uzņēmējdarbību vai komercdarbību.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Zināšanas :

Zina izmaksu klasifikācijas principus. Klasificē izmaksas. Apkopo izmaksas, diskutē par izmaksu attiecināšanu, lieto MS Excel vienkāršu tabulu izmaksu uzskaitei un zina kā to noformēt. Nosaka nepieciešamo pašizmaksas aprēķināšanas metodi un iesaka piemērotāko cenas noteikšanas metodi. Apzinās bezzaudējumu punkta aprēķināšanas svarīgumu un zina kā to aprēķina. Lieto MS Excel pašizmaksas aprēķināšanai. Identificē uzņēmējdarbības budžeta plānošanas metodes un iesaka piemērotāko finanšu plānošanā. Izskaidro budžetu veidus, to sastādīšanas īpatnības un atšķirības. Prot sastādīt budžeta plānu ar MS Excel.

Prasmes: Lieto MS Excel. Aprēķina izmaksas un pašizmaksu, lietojot MS Excel. Lieto dažādas pašizmaksas kalkulācijas metodes. Aprēķina cenas un peļņu. Izpēta un novērtē informāciju lēmumu pieņemšanai. Savāc informāciju un izmanto to aprēķiniem ar MS Excel. Plāno vienkāršotus saimnieciskās darbības budžetus izmantojot MS Excel iespējas. Interpretē budžeta kontroles rezultātus un stratēģisku lēmumu pieņemšanu.

Kompetences: Datu, informācijas un digitālā satura pārlūkošana, meklēšana un filtrēšana. Datu, informācijas un digitālā satura izvērtēšana. Datu, informācijas un digitālā satura pārvaldība. Digitālo rīku pārvaldība. Tīkla etiķete (netiķete) Digitālā satura attīstīšana. Ierīču aizsardzība. Personas datu un privātuma aizsardzība. Izmaksu sistematizēšana un salīdzināšana. Pašizmaksu kalkulēšana, pašizmaksas aprēķina metodes izvēles argumentēšana. Budžeta plānošanas metožu salīdzināšana un piemērotākās izvēle. Budžeta izpildes gaitas un rezultātu analizēšana, Vadības grāmatvedības novērtēšana plānošanas procesā. Budžeta plāna modelēšana.

Galvenās tēmas

1.  Ievads datorzinībās, tīkla etiķete (netiķete), digitālās identitātes pārvaldība, ierīču aizsardzība;

2.  Vadības grāmatvedības būtība, izmaksu uzskaite, noteikšana un pārdale. Digitālā satura veidošana;

3.  Produktu un pakalpojumu pašizmaksas kalkulācija. Cenu kalkulācija;

4.  Bezzaudējumu punkts un tā analīze;

5.  Lēmumu pieņemšanas process;

6.  Digitālā satura veidošana. Budžeta izstrādes process. Budžets un tā plānošana;

7.  Budžeta plāna izstrādāšanas mērķi un uzdevumi. Budžetu veidi. Uzņēmuma budžeta struktūra;

8.  Digitālā satura attīstīšana Budžeta kontrole un analīze. Tehnisku problēmu risināšana;

9.  Darba saglabāšana un drukāšana.

 

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Personai patstāvīgo darbu pildīšanai, ir jābūt pieejamam datoram vai viedierīcei ar interneta pieslēgumu.

Kopējais stundu skaits
80
Kontaktstundas
40
Patstāvīgais darbs
40
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
10
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas