• 3. pieteikšanās kārta mācībām noslēgusies! Mācību saraksta atjaunošana notiks pirms nākamās pieteikšanās kārtas izsludināšanas.

G kategorijas Traktortehnikas (ceļu būves mašīnas) vadītāju apmācība

Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma
Nozare:
Būvniecība
Programmas stundu skaits:
140
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
36.00
Mācību cena (EUR):
360
Prasības iepriekšējai izglītībai:

Autovadītāja vai traktortehnikas vadītāja apliecība, pirmā palīdzība, medicīniskā apskate

Priekšzināšanu līmenis:
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)
Programmas apraksts:

Padziļinātas zināšanas un/vai prasmes attiecīgajā jomā (personai ir vajadzīgas priekšzināšanas)Ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība- ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēma, traktortehnikas un piekabju pārbūve, vispārīgie jautājumi, gājēju un pasažieru pienākumi, vadītaju vispārīgie pienākumi, vadītājampienākumi īpašos gadījumos, vadītāja rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma, ceļa zīmes, ceļa apzīmējumi, transpotlīdzekļa braukšanas kārtība,transportlīdzekļu izkārtojums uz brauktuves, ceļu satiksmes regulēšana, regulējamu un neregulējamu krustojumu pārbraukšana, ceļu satiksme dzīvojamā zonā, gājēju pārejas, pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas, dzelzceļu pārbrauktuvju šķērsošana, ārējās apgaismes ierīču skaņas signālu, avārijas gaismas, signalizācijas un avārijas zīmes lietošana, mehanmisko transportlīdzekļu vilkšana, kravas pārvadāšana, traktortehnikas un tās piekabju tehniskais stāvoklis un iekartojums, reģistrācija un numuru zīmes , traktortehnikas un tās piekabju tehniskais stāvoklis un iekātrojums, reģistrācija un numuru zīmes, trakktortehnikas un tās piekabju pazīšanās zīmes, brīdināšanas ierīces un apzīmējumi, vadības ierīču lietošanas paņēmieni, kustības uzsākšana un apstāšanās , braukšana apdzīvotās vietās, traktortehnikas vadīšana arpus apdzīvotām vietām, vadīšana sarežģītos ceļa apstākļos, ekonomiska vadīšana, ceļa apstākļi, vadītāja darba un atpūtas režīmi, faktori kas ietekmē satiksmes drošību.Ceļu satiksmes negadījumi, transportlīdzekļu vadītāju atbildība par ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumie.Darba aizsardzība - Likum došanas pamati, darba organizācija, nelaimes gadījumi darbā, instruktāža un apmācība, darba vides faktoru ietekme uz cilvēka organismu, darba drošība strādājot ar darba aprīkojumu, elektordrošības pamati, ugunsdrošības pamati. Traktortehnikas uzbūve- autogreidera raksturojums un vispārējā uzbūve, motoru uzbūve un darbības princips, kloķa-klaņa mehānisms, gāzu sadales mehānosms, dzeses sistēma, eļļošanas sistēma, barošanas sistēma, motora iedarbināšanas sistēma, elektroiekārta, transmisija, gaitas iekārta, stūres iekārtas, bremžu iekārta, darba iekārtas un palīgiekārtas, darba iekārtu hidrauli. Traktortehnikas darbu tehnoloģija - vispārējās ziņas par ceļu būves mašīnām, transporta sistēma, ceļu klasifikācija, ceļu būvdarbi, ceļu būvniecības tehnoloģiskie principi, ūdens atvades sistēmas, ceļu būves darbos izmantojamo materiālu raksturojums, zemes klātnes izbūve, ceļa segu būvniecība, galvenie darba drošības noteikumi, veicot darbus ar ceļu būves mašīnām, ceļu veltņu darba tehnoloģīja,, asfalta ieklājēju darba tehnoloģija, pasizgāzēju (damperu) darba tehnoloģija, cela pamatnes stabilizētāju (recikleru) darba tehnoloģija, skrēperu darba tehnologija, asfalta frēžu darba tehnologija, ceļu būves mašīnu darba kvalitātes kontrole, ceļu būves masīnu darba ražīgums un tā palielināšanas iespēja.Praktiskā apmācība - veltņu vadības iekartas, lietošanas paņēmieni, veltņu iedrabinašana un sagatavošana darbam, veltņu vadīsana, asfalta iekrāvēju vadības iekārtas, lietošanas paņēmieni, asfalta ieklājēju darba iekartu regulēšana un nostatījums, pasizgāzēju (damperu) vadibas iekārtas, lietošanas paņēmieni, pašizgāzēju (damperu) iedarbināšana un sagatavošana darbam, pašizgāzēju (damperu) vadīšana sākotnējās apmācības laukumā, ceļu pamatnes stabilizētāju (recikleru) vadības iekārtas, lietošanas paņēmieni, ceļu pamatnes stabilizētāju (recikleru) darba iekārtu regulēšana un nostatījums, asfalta frēžu vadības iekārtas, lietošanas paņēmieni, asfalta frēžu darba iekārtu regulēšana un nostatījums, ceļu būves mašīnu transportēšana. Darba aizsardzība - Likum došanas pamati, darba organizācija, nelaimes gadījumi darbā, instruktāža un apmācība, darba vides faktoru ietekme uz cilvēka organismu, darba drošība strādājot ar darba aprīkojumu, elektordrošības pamati, ugunsdrošības pamati.

Izglītības dokuments:
mācību reģistrācijas karti, kas dod tiesības kārtot eksāmenus traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanai.
Licences numurs:
Licences Nr.A0255

Izglītības iestāde

SIA DELANA PLUSS - Daugavpils, Saules iela, mājas Nr.32

Mācību pasākums

Adrese: 

Daugavpils, Saules iela, mājas Nr.32
Pedagogs:

darba tehnoloģija - Kaspars Kucins (Rīgas tehniskā Universitate - Transportbūves inženiera kvalifikacija)

Programmas īstenošanas periods:
2 mēneši
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
10
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
18
Mācību pasākums

Adrese: 

Daugavpils, Saules iela, mājas Nr.32
Pedagogs:

traktortehnikas uzbūve - Stanislavs Gabrens (Latvijas lauksaimniecības akedēmija - Inženiera mehāniķa kvalifikacija)

Programmas īstenošanas periods:
2 mēneši
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
10
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
18
Mācību pasākums

Adrese: 

Daugavpils, Saules iela, mājas Nr.32
Pedagogs:

darba aizsardzība - Pēteris Podžuks (Daugavpils Universitate, Rēzeknes augstskola - darba aizsardzības speciālists)

Programmas īstenošanas periods:
2 mēneši
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
10
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
18
Mācību pasākums

Adrese: 

Daugavpils, Saules iela, mājas Nr.32
Pedagogs:

Nikolay Boanashkevich (CSDD izdota pasniedzēja apliecība Nr. 003927, Kijevas augstāka aviacijas un inženierijas skola)

Programmas īstenošanas periods:
2 mēneši
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
10
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
18
Mācību pasākums

Adrese: 

Daugavpils, Saules iela, mājas Nr.32
Pedagogs:

praktiskā apmacība- Juris Gavarāns (VTUA izdota instruktora aplicība - 000141)

Programmas īstenošanas periods:
2 mēneši
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
10
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
18
Mācību pasākums

Adrese: 

Daugavpils, Saules iela, mājas Nr.32
Pedagogs:

CSN - Gaļina Daļecka (CSDD izdota pasniedzēja apliecības Nr. 001699)

Programmas īstenošanas periods:
2 mēneši
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
10
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
18