• 3. pieteikšanās kārta mācībām noslēgusies! Mācību saraksta atjaunošana notiks pirms nākamās pieteikšanās kārtas izsludināšanas.

Preču pārvadājumu organizēšana

Izglītības programmas veids:
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Nozare:
Transports un loģistika
Programmas stundu skaits:
320
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
36.00
Mācību cena (EUR):
360
Prasības iepriekšējai izglītībai:

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Priekšzināšanu līmenis:
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)
Programmas apraksts:

Programmas mērķis:
Dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes preču pārvadājumu organizēšanā, lai veiksmīgi strādātu uzņēmumos, kuri nodarbojas ar iekšējā un ārējā tirgus preču pārvadājumu organizēšanu. Programmas uzdevumi:1. Sniegt informāciju par kravas īpašībām, transportēšanas īpatnībām un noteikumiem,
2. Iepazīstināt ar preču glabāšanas noteikumiem noliktavās.3. Iemācīt orientēties pārvadājumu noteikumos. 4. Iepazīstināt izglītojamos ar loģistiku, kuras funkcijas ir nodrošināt preču un pakalpojumu piegādi no ražošanas vietas līdz patērēšanas vietai. 5. Parādīt materiālo plūsmu pārvaldes ekonomisko būtību un tās lomu uzņēmējdarbībā. 6. Iemācīt izglītojamos analizēt loģistikas procesa sastāvdaļas un pieņemt optimālos lēmumus sadarbībā ar specializētām firmām.
7. Iemācīt preču pārvadājumu organizēšanu . Apmācību tēmas: 1) Loģistika un preču pārvadājumu organizēšana: Loģistikas jēdzieni un būtība, Loģistikas darbību veidi, Preču dzīves cikls un preču sadales kanāli, Iepirkšanas loģistikas mērķi un uzdevumi, Materiālu resursu iepirkšanas plānošana, piegādes izvēle un organizēšana, Transporta nozīme un attīstības problēmas, Kravu transportēšanas sistēmas, Pasūtījumu apstrādes un izpildes loģistika, Krājumu vadīšana, Noliktavu saimniecība, Iesaiņojuma un taras loma un funkcijas loģistikas darbībās; 2)Kravas zinības: Krava un tās īpašības, Kravu klasifikācija, Kravu īpašību ietekme uz uzglabāšanu un pārvadāšanu, Kravu plūsmu apsekošana, Terminālu un noliktavu izvietojums reģionā, Kravu kopīgā uzglabāšana un pārvadāšana, Lauksaimniecības kravu pārvadājumu veidi, Kravu iepakojuma veidi un marķējums, Noliktavu mikroklimats, Dažādo kravas tipu klasifikācija, īpašības un pārvadāšanas noteikumi, Bīstamo kravu īpašības, klasifikācija, transportēšanas nosacījumi

Izglītības dokuments:
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Licences numurs:
P-16389
Akreditācijas informācija:
Akreditācija tiks veikta izglītības programmas īstenošanas laikā.

Izglītības iestāde

Profesionālā vidusskola 'Viktorija' - Rīga, Meža iela 3

Mācību pasākums

Adrese: 

Rīga, Meža iela 3
Pedagogs:

Inese Ozola Ekonomiste, sociālo zinātņu maģistra grāds vadības zinātnē; Anda Pigēna /Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā; Anatolijs Perlovs Ekonomikas un pedagoģijas maģistrs; Armen Gabrielyan Juridisko zinātņu doktors

Programmas īstenošanas periods:
6 mēneši
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
15
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
60